Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .

Click to listen highlighted text!