Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUSNO o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia č. 1/2020 Obecné zastupiteľstvo obce Brusno v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

Click to listen highlighted text!