Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Brusno č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a návrh VZN č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vás informuje

Podl’a § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Kliknutím počúvate zvýraznený text!