Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Brusno dňa 10. 12. 2018 tieto stále komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa  zákona č. 357/2004 Z. z. v z. n. p.

 • Ing. Peter Ivic – predseda
 • Mgr. Dušan Krakovský
 • Miroslav Balco

Komisia  na prešetrovanie sťažností podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností

 • Ing. Peter Ivic – predseda
 • Mgr. Dušan Krakovský
 • Pavol Lihan

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

 • Ing. Ján Vaník – predseda
 • Miroslav Balco

Finančná komisia

 • Ing. Alexandra Barlová PhD., – predseda
 • Mgr. Dušan Krakovský
 • Ing. Marta Skřivánková
 • Ing. Mária Priškinová
 • Erika Plšková

Kultúrno-školská a športová komisia

 • Pavol Lihan – predseda
 • Ing. Ján Vaník
 • Michal Uhrík
 • Mgr. Dušan Krakovský

Komisia na ochranu verejného poriadku

 • Ing. Peter Ivic – predsedu
 • Mgr. Dušan Krakovský
 • Pavol  Lihan

Sociálno-zdravotná komisia

 • Danica Parobeková – predseda
 • Ing. Alexandra Barlová PhD.
Click to listen highlighted text!