Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo obce Brusno zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Brusno dňa 14. 12. 2015 tieto stále komisie:

Komisia  životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

 • Ing. Juraj Pavúk
 • Ing. Viera Sokolová
 • Ladislav Vrzal
 • Ing. Peter Ivic
 • Ing. Ivan Šelest

Finančná komisia

 • Mgr. Dušan Krakovský
 • Ing. Marta Skřivánková
 • Erika Plšková
 • Ing. Mária Priškinová
 • Róbert Hermánek

Kultúrno-školská a športová komisia

 • Ing. Ján Vaník
 • Rastislav Majer
 • Mgr. Dušan Krakovský
 • PaedDr. Pavel Hronček
 • Zuzana Lihanová
 • MUDr. Eva Pavúková
 • Elena Kováčiková, kronikárka obce

Komisia na ochranu verejného poriadku

 • JUDr. Imrich Kolpák
 • Pavol Lihan
 • JUDr. Tomáš Hláčik
 • Ivan Marko
 • JUDr. Katarína Dobríková

Sociálno- zdravotná komisia

 • Bc. Danica Parobeková
 • Marianna Meškanová
 • Mgr. Zuzana Hrušková
 • Mgr. Martina Kováčová
 • Jana Šebešová
Kliknutím počúvate zvýraznený text!