Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Matričný úrad Brusno

Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
Dagmar Srniaková
tel.: 048/470 10 21
e-mail: matrika@brusno.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 14.00

Kompetencie matričného úradu Brusno

 1. Vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, obcí Brusno, Medzibrod, Pohronský Bukovec
 2. Vedie index zápisov do matričných kníh
 3. Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 4. Zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín zo zahraničia
 5. Vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine
 6. Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami
 7. Pripravuje a posudzuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom
 8. Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 9. Na žiadosť snúbencov povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste
 10. Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 11. Prijíma oznámenia manžela/ky po rozvode manželstva o prijatí predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
 12. Plní úlohy súvisiace s úmrtím
 13. Vykoná kontrolu listov o prehliadke mŕtveho s predloženými dokladmi, doplní chýbajúce údaje
 14. Plní si oznamovaciu povinnosť
 15. Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 16. Pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 17. Vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 18. Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 19. Zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov
 20. Na žiadosť vykonáva zápis o životných udalostiach(narodení, uzavretí manželstva a o úmrtí ) občanov SR v zahraničí pre zápis do Osobitnej matriky a posudzuje zahraničné verejné listiny potrebné k zápisu

Narodenie dieťaťa – zaslanie rodného listu poštou
Oznamujeme rodičom novonarodeného dieťaťa, že môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo, ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
Publikované   29. 06. 202

Správne poplatky v matričnom konaní

Click to listen highlighted text!