Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Hlavný kontrolór – Ing. Ivan Petrík PhD.

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Správy o kontrolnej činnosti a o výsledkoch kontroly

Click to listen highlighted text!