Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Revitalizácia odborných učební na Základnej škole s Materskou školou Brusno

Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy s Materskou školou Brusno prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební(biologickej/ chemickej učebne, polytechnickej učebne, jazykovej učebne a školskej knižnice). Uvedená základná škola je aj miestom realizácie projektu. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci predmetnej základnej školy, v širšom chápaní však všetci občania žiadateľa (obec Brusno).

Zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní by sa mala následne prejaviť v náraste ich úspešnosti na trhu práce, čo bude mať pozitívny prínos v príjmovej oblasti a v konečnom dôsledku sa to pozitívne prejaví v socio- –ekonomickej situácii nielen mesta, ale v širšom hľadisku aj regiónu.

Ciele projektu budú sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

  • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl ( všetky deti, navštevujúce danú školu, ako potenciálni užívatelia modernizovaných učební, t. j. 250 detí)
  • Počet podporených učební prírodovedných (1 učebňa)
  • Počet podporených učební polytechnických (1 učebňa)
  • Počet podporených učební jazykových (1 učebňa)
  • Počet podporených knižníc (1 knižnica)
  • Počet podporených základných škôl (1 škola).

Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom nevyhnutných stavebno–technických úprav jednotlivých odborných učební. Následne príde k dodaniu a inštalácii zariadení jednotlivých odborných učební.

Vzhľadom na ciele a výsledky projektu, ktorými sú zlepšenie výsledkov národných, resp. medzinárodných meraní ( Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v náraste ich úspešnosti na trhu práce, je realizácia projektu jedným z účinných a efektívnych krokov, ktorý spolu s ďalšími súvisiacimi krokmi zabezpečí ich dosiahnutie.

Výška poskytnutého NFP: 185.184,21 EUR.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno

Rok 2010


Rok 2015

Click to listen highlighted text!