Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Wifi pre Teba v obci Brusno

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno
Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Brusno

Miesto realizácie projektu: Obec Brusno
Výška poskytnutého NFP: 12 825,00 €
Kód projektu: 311071AJI8
Zmluva o poskytnutí NFP: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4815197&l=sk

Opis projektu:

Obec Brusno vychádza v ústrety všetkým občanom a návštevníkom obce a s pomocou fondov EÚ buduje na verejne prístupných miestach bezplatné wifi pripojenie dostupné pre každého. Pôjde o širokopásmové pripojenie s minimálnou rýchlosťou 30 MBit./s. Samotná lokalizácia zahŕňa 7 externých a 3 interné prístupové body na miestach komunitného života:

 • Zdravotné stredisko: 2 externé prístupové body – anténa umiestnená na streche budovy smerujúca na detské ihrisko a na námestie
 • Požiarna zbrojnica: 2 externé prístupové body – anténa umiestnená na streche budovy smerujúca na park a na priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou
 • Základná umelecká škola: 1x externý prístupový bod – anténa umiestnená na streche budovy smerujúca na detské ihrisko
 • Kotolňa a garáže: 2 externé prístupové body – anténa umiestnená na streche budovy smerujúca na park s lavičkami a na priestranstvo pod hotelom Brusno
 • Miestne kultúrne stredisko: 3 interné prístupové body – vstupné priestory, kinosála, spoločenská miestnosť na poschodí

Realizácia prístupových bodov je naplánovaná počas rokov 2020-2021, pričom minimálne ďalších 5 rokov bude v réžii obce zabezpečovaná prevádzka, servis, údržba, ako aj aktualizácia zariadení a ich bezpečnosť.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Revitalizácia odborných učební na Základnej škole s Materskou školou Brusno

Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy s Materskou školou Brusno prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební(biologickej/ chemickej učebne, polytechnickej učebne, jazykovej učebne a školskej knižnice). Uvedená základná škola je aj miestom realizácie projektu. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci predmetnej základnej školy, v širšom chápaní však všetci občania žiadateľa (obec Brusno).

Zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní by sa mala následne prejaviť v náraste ich úspešnosti na trhu práce, čo bude mať pozitívny prínos v príjmovej oblasti a v konečnom dôsledku sa to pozitívne prejaví v socio- –ekonomickej situácii nielen mesta, ale v širšom hľadisku aj regiónu.

Ciele projektu budú sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl ( všetky deti, navštevujúce danú školu, ako potenciálni užívatelia modernizovaných učební, t. j. 250 detí)
 • Počet podporených učební prírodovedných (1 učebňa)
 • Počet podporených učební polytechnických (1 učebňa)
 • Počet podporených učební jazykových (1 učebňa)
 • Počet podporených knižníc (1 knižnica)
 • Počet podporených základných škôl (1 škola).

Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom nevyhnutných stavebno–technických úprav jednotlivých odborných učební. Následne príde k dodaniu a inštalácii zariadení jednotlivých odborných učební.

Vzhľadom na ciele a výsledky projektu, ktorými sú zlepšenie výsledkov národných, resp. medzinárodných meraní ( Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v náraste ich úspešnosti na trhu práce, je realizácia projektu jedným z účinných a efektívnych krokov, ktorý spolu s ďalšími súvisiacimi krokmi zabezpečí ich dosiahnutie.

Výška poskytnutého NFP: 185.184,21 EUR.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno

Rok 2010


Rok 2015

Click to listen highlighted text!