Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Valné zhromaždenie 2022

Oznamujeme členom Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej, že valné zhromaždenie sa uskutoční 12. 11. 2022 o 14,00 hod. v kultúrnom dome v Brusne. Precentácia od 12,30 do 13,45 hod.

Pozvánka, program a plná moc

Predseda spoločenstva
Ján Gera

Valné zhromaždenie 2021

Poďakovanie

Vážení členovia spoločenstva, ďakujeme za Váš zodpovedný prístup k netradičnému priebehu tohoročného valného zhromaždenia. Vy sami ste svojimi hlasmi prostredníctvom korešpondenčného hlasovania zabezpečili bezproblémový priebeh valného zhromaždenia a regulárne voľby do orgánov nášho spoločenstva. Zvolení členovia týchto orgánov Vám ďakujú za Vašu dôveru a urobia všetko preto aby ju nesklamali.

Zápisnice a uznesenia z valného zhromaždenia a volieb zo dňa 25. 9. 2021 nájdete v kolónke Valné zhromaždenia.

Výbor spoločenstva
Dozorná rada spoločenstva

Oznamujeme členom Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Ondrej, že valné zhromaždenie sa v roku 2020 neuskutoční z dôvodu pandémie COVID-19. O hospodárskej činnosti v roku 2019 budú členovia spoločenstva informovaní písomne.

Predseda spoločenstva
Ján Gera

Oznamujeme podieľnikom UaPPS Ondrej, že je možnosť zakúpiť podiely spoločenstva od podieľnikov, ktorí majú v súčasnosti majetok v exekúcii. Pre podrobnejšie informácie o výške podieľov a cene kontaktujte predsedu spoločenstva p. Geru – 0911 739 833.

Kontakty členov výboru UPPS Ondrej

Ján Gera – 0911 739 833

Ľuboš Žabka – 0902 923 940

Stanislav Mikloš – 0905 863 071

Janka Martiaková – 0907 648 197

Ján Malinčík – 0904 708 712

Pavol Lihan – 0905 656 382

Z histórie urbárskeho spoločenstva

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo ONDREJ bolo založené na zakladajúcom valnom zhromaždení dňa 8. 10. 2005 v obci Brusno. Celková výmera pôdy spoločenstva je 392,8234 ha. Z toho je cca 290 ha lesa a približne 100 ha poľnohospodárskej pôdy, prevažne pastvy.

 • Historické korene urbárov v okolí Brusna siahajú až do 16. storočia. Boli to prevažne poddanské osady a obce, ktoré odvádzali z pridelenej pôdy peňažné a naturálne dávky takzvané hostinsky.
 • Prvé zmienky o spoločenstvách sú z konca 19. storočia.
 • Dôležitým medzníkom v histórii bol rok 1926, keď na území obce Sv. Ondrej bolo založené pasienkové spoločenstvo. Spoločenstvá získavali od štátu lesy a premieňali ich na pasienky a ornú pôdu.
 • Ďalším dôležitým medzníkom boli roky 1930 – 1936 v ktorých došlo k výrazným  zmenám majetku spoločenstva.
 • Z pôvodných 30 ha poľnohospodárskej pôdy z roku 1926 spoločenstvo vyklčovaním a zúrodnením premenilo na poľnohospodársku pôdu cca 70 ha lesa.
 • Spoločenstvo fungovalo až do roku 1946 (čiastočne až do roku 1948). Výmera poľnohospodárskej pôdy sa zvýšila o cca 20 ha, ale v tomto období už dochádza aj zalesňovaniu vyrúbaných porastov. Celková výmera pozemkov spoločenstva bola cca 400 ha.
 • Majetok urbárskeho ako aj pasienkového spoločenstva bol vedený v pozemkovej knihe (GRUNTBUCH) na pozemno-knižných vložkách 157, 159 a 646. V knihe sú zapísaní pôvodní vlastníci ako aj ich dedičia pokiaľ bolo vykonané dedičské konanie.
 • V rokoch 1946 – 1948 dochádza k zoštátneniu majetku urbárskeho a pasienkového spoločenstva, pričom lesná pôda prechádza do užívania Štátnych lesov a poľnohospodárska pôda je daná ako vklad majetku pre Roľnícke družstvo.
 • Zmena zákonov po roku 1989 umožnila prinavrátenie majetku pôvodným vlastníkom. Z tohto dôvodu bol v roku 1993 založený prípravný výbor urbárskeho spoločenstva. Tento v roku 1993 podáva žiadosť o prinavrátenie vlastníctva a užívania pôvodným vlastníkom urbárskych a pasienkových spoločenstiev v Brusne a Svätom Ondreji.
 • V Spoločenstve Brusno bola situácia jednoduchšia nakoľko bolo menej podielnikov a zachovali sa aj pôvodné zoznamy.
 • V roku 1998 sa podarilo prinavrátiť majetok ktorý užívali Štátne lesy a v roku 2006 aj majetok v užívaní roľníckeho družstva Hron
 • Situácia spoločenstva v časti Ondrej bola omnoho komplikovanejšia. Bola známa len časť podielnikov a nebol ani mapový podklad majetku spoločenstva. Do konca roku 2003 bola známa len asi ¼ všetkých podielnikov.
 • Dňa 28. 4. 2004 sa preto uskutočnilo stretnutie podielnikov urbárskeho a pasienkového spoločenstva časť Ondrej na ktorom sa doplnil prípravný výbor spoločenstva o nových členov.
 • Novému prípravnému výboru sa za necelé dva roky podarilo získať potrebné podklady a podať žiadosť o prinavrátenie majetku na pozemkový úrad.
 • Na Štátne lesy bola podaná žiadosť o vydanie urbárskeho majetku do samostatného užívania a zároveň prebiehali jednania o vyplatení nájmu s RD Hron.
 • Dňa 8. 10. 2005 sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie podielnikov spoločenstva na ktorom bola schválená Zmluva o založení spoločenstva a Stanovy spoločenstva, čím sa po cca 60 rokoch obnovila činnosť urbárskeho a pasienkového spoločenstva vo Svätom Ondreji.

Činnosť spoločenstva

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej. Za týmto účelom môže vykonávať:

a) poľnohospodársku prvovýrobu, a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, chov hospodárskych zvierat, zveľaďovanie a skvalitňovanie poľnohospodárskej pôdy

b) hospodáriť v lesoch a na vodných plochách v súlade s osobitnými predpismi, rozvíjať pestovateľskú a ťažbovú činnosť a vyvíjať podnikateľskú činnosť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi najmä:

 • uskutočňovať kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným spotrebiteľom (maloobchod)
 • uskutočňovať kúpu tovaru za účelom jeho predaja iným podnikateľským subjektom (veľkoobchod)
 • uskutočňovať sprostredkovateľskú činnosť
 • prenajímať pozemky pre účely poľnohospodárskej výroby, poľovníctva a rybárstva

Spoločenstvo môže vykonávať aj ďalšiu činnosť zameranú najmä na rozvoj turistiky, poľovníctva a športu v súlade s osobitnými predpismi, prípadne ďalšiu činnosť, ktorú bude prevádzkovať na základe živnostenského listu prípadne iného podnikateľského oprávnenia.

V súčastnom období spoločenstvo podnikateľskú činnosť podľa § 3 ods. 2 zákona nevykonáva.  Základnou činnosťou spoločenstva je obhospodarovanie pastvy a lesov. 

Spoločenstvo začalo hospodáriť na svojom majetku v roku 2006

Ako prvoradé bolo spracovanie kalamity v Kvietkovie horičke JPRL č.2197. Jednalo sa o spracovanie kalamitného dreva borovice, smreka a agáta n a výmere cca 3.00 ha.

Ďalej bolo treba vykonať doplňujúce zalesňovanie v porastoch ktoré v predchádzajúcom období obhospodarovali štátne lesy, ako aj výsek nežiadúcich drevín ako sú lieska, trnka, agát.

V lete a na jeseň sa začalo s čistením pastvy v lokalite Prídel. Na jeseň sa vykonala ochrana proti ohryzu zverou natieraním stromčekov.

V roku 2007 bola vykonaná výchovná ťažba v poraste 2305 a obnovná ťažba v poraste 2201A. Zároveň sa pokračovalo v čistení pastvy. Zalesňovali sa plochy po kalamite z roku 2006, a vykonal sa výsek agátu na kalamitnej ploche. Ďalej bola vykonaná údržba a opravy ciest smerom na Prídel. Na jeseň sa vykonala ochrana proti ohryzu zverou natieraním stromčekov.

V roku 2008 sa vykonala obnovná ťažba v JPRL 2235 v lokalite Kyslá. Zalesňovali sa plochy po ťažbe v poraste 2201.

Click to listen highlighted text!