Víta vás Obec Brusno   Kliknutím počúvate zvýraznený text! Víta vás Obec Brusno

História

O hasičskom zbore v časti obce Brusno sa začína hovoriť v roku 1894, keď za hasičského veliteľa bol zvolený Móric Machner. V pôvodných obciach Brusno a Svätý Ondrej pôsobili samostatné požiarne zbory aj keď v mnohých akciách si vzájomne vypomáhali. Po zlúčení obci v roku 1960 dochádza k vytvoreniu spoločného požiarneho zboru – Zväzu požiarnej ochrany v Hronove. Od 1. 1. 1974 prišlo k zmene názvu obce a organizácie na ZPO v Brusne. V roku 1991 sa uskutočnil zjazd ZPO v Bratislave, kde bol schválený nový názov organizácie – Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Od 1. 1. 2003 sa zmenil základný článok DPO na dobrovoľný hasičský zbor.

V histórii požiarnych zborov boli mnohé svetlé aj tienisté stránky. V začiatkoch chýbali teoretické znalosti, praktické skúsenosti a hasičská technika. Koncom minulého storočia boli k dispozícii ručné striekačky, ktoré v rokoch 1935 vystriedali motorové striekačky vo Svätom Ondreji a v Brusne. Každá požiarna striekačka bola vysvätená v rámci bohoslužby a mala aj svoju krstnú matku. Od roku 1974 sme mali požiarnícke vozidlo Škoda 1203 s PPS 12. Po prerobení časti kotolne na požiarnu zbrojnicu sme dostali v roku 1989 z požiarneho útvaru Brezno motorové vozidlo LIAZ CAS 25, ktoré máme doteraz.

V minulosti bol zbor nositeľom kultúry v obciach. K tradícii hasičského zboru patrilo usporiadania ochotníckych divadelných predstavení i tanečných zábav. V súčasnosti ostalo len na usporiadaní tradičnej fašiangovej zábavy s maskami a hudbou po dedine.

Na tradičné vysviacky motorových striekačiek z rokov 1937 a 1938 nadviazali súčasníci vysviackou požiarníckej zástavy v roku 1995 a vysviackou patróna požiarnikov sv. Floriána v máji roku 1999. Hasiči a požiarnici pravidelne asistovali pri slávnostiach celoštátnych i cirkevných. K tradičným činnostiam patrí aj v súčasnosti stráženie Božieho hrobu a pri príležitosti Dňa požiarnikov a sv. Floriána svätá omša za zosnulých hasičov.

Práca s mládežou už roky patrí k základným činnostiam dobrovoľných hasičov. Už desiatky rokov sa mládež zúčastňuje na súťažiach mladých požiarnikov Plameň, ktoré domáci zbor aj veľmi často spoluorganizuje. Mnoho krát získali „Plameňáci“ okresné vavríny v týchto súťažiach a boli aj účastníkmi krajskej súťaže. Viac ako tretina členskej základne prešla touto mládežníckou kategóriou.

K základným povinnostiam zboru patrí preventívno-výchovná činnosť, ale v prípade potreby aj ostrý zásah. Za posledných 10 rokov zasahoval zbor 25 krát pri lokalizácii požiarov a to prevažne lesných. Mnohí spomínajú na rok 1974, keď rieka Hron ukázala svoju silu aj keď nebezpečenstvo povodní viac krát hrozilo nielen od Hrona, ale aj od miestnych potokov Brusnianka a Sopotnica.

Aktivita požiarnikov to sú v súčasnosti stovky brigádnických hodín pri úprave, údržbe a oprave požiarnickej techniky a výstroja, ale aj pomoci obci pri skrášľovaní obci, asanácii starého bytového fondu či ďalších aktivitách. V roku 2005 sme v obci započali s výstavbou hasičskej zbrojnice s nákladom viac ako 6 miliónov korún, ktorú na základe verejnej súťaže získala firma VREXIM s.r.o.

Obec si nevie predstaviť život bez hasičov. Veď už niekoľko generácii nadväzujú synovia na prácu otcov, aby potiahli štafetu obetavosti, humánnosti a pomoci druhým v ťažkých chvíľach. V súčasnosti má naša organizácia 112 členov a je najväčšou organizáciám v okrese Banská Bystrica. Veľmi dobrú spoluprácu máme s okolitými obcami Medzibrodom, Hiadlom, Pohronským Bukovcom či Nemeckou, keď si vypomáhame pri slávnostných udalostiach, ale aj v ťažkých chvíľach pri lokalizácii požiarov. Spoločne s okolitými obcami tvoríme okrsok č. 8 a naše súťaže o „Putovný pohár okrsku“ patria do každoročného kalendára činnosti.

DHZ v Brusne má 17 členný výbor a 3 člennú revíznu komisiu. V roku 2003 bol ocenený náš člen Pavol Hudák medailou Zaslúžilý člen DPO SR. V roku 2004 pri príležitosti 110. výročia založenia organizácie bola z rúk prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika odovzdaná organizácii Čestná zástava DPO SR. Z členov organizácia pracujú vo vyšších orgánoch DPO viacerí členovia. Tajomník organizácie JUDr. Imrich Kolpák je predsedom OV DPO v Banskej Bystrici, podpredsedom KV DPO a členom snemu DPO SR. Preventívar Tibor Hraško je členom preventívno výchovnej komisie OV DPO, Miroslav Hraško je členom okresnej kontrolno revíznej komisie a Jozef Baďura členom výcvikového štábu.

Kliknutím počúvate zvýraznený text!