Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Ing. Jozef Šimeček

Starosta obce

tel.: 048/470 1 0 20
mobil: 0908 949 923
e-mail: starosta@brusno.sk

Click to listen highlighted text!