Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície samostatný odborný referent

Základná informácia o zverejnení informácií o výberovom konaní:

Informácia o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade v Brusne  na pracovnú pozíciu samostatný odborný referent  bola zverejnená 08. 12. 2022 na webovom sídle obce Brusno.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi bolo potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno alebo e-mailom na: starosta@brusno.sk v termíne do: 20.12.2022.

Počet obsadzovaných miest: 1
Zloženie výberovej komisie:
1. Ing. Igor Švec – starosta obce
2. Dagmar Srniaková, zástupca zamestnancov
3. Ing. Tibor Karovič, samostatne odborný referent

Priebeh výberového konania:
Členovia výberovej komisie sa zoznámili s písomnými podkladmi prihlásených uchádzačov.  Po posúdení miery splnenia požadovaných kritérií, výberová komisia vyhodnotila všetkých prítomných uchádzačov podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.

Vyhodnotenie výsledkov výberového konania:
Na základe  zhodnotenia splnenia kritérií a podmienok výberového konania, výberová komisia rozhodla, že vo výberovom konaní uspel p. Marián Sokol.

Zápisnicu vyhotovil:
Dagmar Srniaková                                                     ……………………………

Zápisnicu overil predseda výberovej komisie:
Ing. Igor Švec                                                            ………………………………

V Brusne dňa 28.12.2022

Click to listen highlighted text!