Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

Starosta obce Brusno podľa § 12 ods. 1  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Brusno, ktoré sa bude konať 25. novembra 2022 (piatok) o 15:30 hod. v budove Miestneho kultúrneho strediska, ulica Záhumnie 644/13 – zasadacia miestnosť  na poschodí

Prezentácia novozvolených poslancov od  14.30 hod.

 Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných       29.10.2022, odovzdanie  osvedčení  o zvolení  novozvolenému starostovi a    poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva  – predseda miestnej volebnej komisie
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
10. Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť  zasadnutia     obecného   zastupiteľstva  (§ 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení)
11. Zriadenie  komisií, voľba ich predsedov a členov:
– Komisia na ochranu verejného záujmu podľa  zákona č. 357/2004 Z.z. v z.n.p.
– Komisia na prešetrovanie sťažností podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o   vybavovaní sťažností
– Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
– Finančná komisia
– Kultúrno-školská a športová komisia
– Komisia na ochranu verejného poriadku
– Sociálno-zdravotná komisia
12. Určenie platu starostu obce
13. Návrh na sobášiacich  – §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. v z.n.p. (určenie  sobášnych  miestností, sobášnych dní)
14. Podpisové vzory pre styk s bankou
15. Delegovanie zástupcov  zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Brusno a Rady školy pri ZUŠ Brusno (§ 25 zákona č. 596/2003 Z.z.v z.n.p.)
16. Rôzne
17. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!