Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 9. novembra (streda) 2022 o 15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uznesení prijatých dňa 31. 08. 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly č. 6/2022 – dotácie obce za rok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Rozpočtové opatrenie č. 2 a stanovisko finančnej komisie – predkladá predsedníčka finančnej komisie
8. Schválenie predaja   pozemku E KN 5, ostatná plocha  o výmere 265 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
9. Schválenie prenájmu časti  nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na ulici Športová  s.č. 535/1, na parcele č. C KN č. 945/3, k.ú. Brusno, vedenom na LV č.752  miestnosť číslo:
1.17    plocha            35 m²
1.18    plocha            17 m²
1.19    plocha            2.7 m²
1.09, 1.20,1.21,1.22,1.23  spoločné priestory 1/3  z plochy  50.6 m² = 16.86 m²
celková plocha určená na užívanie  71.56  m² – predkladá predseda komisie životného   prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

10. Zmena uznesenia OZ č. 16/2022 zo dňa 09. 03. 2022 o zohľadnenie stočného za obdobie august 2021 – august 2022 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
11. Prerokovanie žiadosti  Mgr. Mária Demočová, Záhonok 1959/33, 960 01 Zvolen, Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie – predkladá predsedníčka finančnej komisie
12. Zrušenie uznesenia  Oz č. 10/2022 zo dňa 27. 06. 2022 odpredaj  pozemkov C KN 1626/3 o výmere 53 m2, zastavaná plocha a C KN 1626/4 o výmere 14 m², zastavaná plocha, ktoré vznikli na základe  GP č. 43884369-12/2022, vyhotoviteľ Ing. Peter Pisarovič – predkladá   predseda   komisie    životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
13. Schválenie žiadosti  o predĺženie  prenájmu nebytových priestorov  v budove Základnej školy, Školská 622 Brusno  pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Brusne – predkladá predsedníčka finančnej komisie
14. Schválenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena  č. 1904/2022 „ Brusno, časť Dubinka IBV, vodovod a splašková kanalizácie“ – predkladá zástupca starosta obce
15. Odpísanie daňového nedoplatku daňovníkom – predkladá predsedníčka finančnej komisie
16. Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce – predkladá predsedníčka finančnej komisie

17. Rôzne:
1.  Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

18. Diskusia
19. Schválenie uznesení
20. Záver

 Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!