Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Brusno, ktoré sa bude konať 27. júna (pondelok) 2022 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa z kontroly uznesení zo dňa 27. 4. 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Záverečný účet Obce Brusno za rok 2021 – predkladá  predsedníčka finančnej komisie
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
9. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie – predkladá predsedníčka finančnej komisie
10. Určenie volebných obvodov OcZ, počtu poslancov OcZ, utvorenie volebného obvodu starostu, rozsah funkcie starostu – predkladá starosta obce
11. Odpredaja pozemkov C KN 1626/3 o výmere 53 m², zastavaná plocha a C KN 1626/4 o  výmere  14  m², zastavaná plocha, ktoré vznikli na základe GP č. 43884369-12/2022 zo dňa 18. 04. 202 oddelením z pôvodnej obecnej parcely C KN číslo 1626/1, zastavaná plocha z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá   predseda  komisie  životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
12. Schválenie prenájmu  nebytových priestorov v budove Domu tradičných remesiel miestnosť č. 3 o výmere 33.90 m² + spoločné priestory  za účelom zriadenia turisticko-informačného centra pre Región HOREHRONIE OO CR z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá starosta obce
13. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku C KN 1654/8 z dôvodu vybudovania  nového vjazdu – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
14. Schválenie zámeru  predaja  pozemku  E KN 644/12 o výmere 27 m², orná pôda  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
15. Schválenie vysporiadania podielového spoluvlastníctva  z parcely C KN 825 – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
16. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/4 z parcely C KN 825 – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
17. Žiadosť Kúpele Brusno o dotáciu  pri konaní jubilejného 15. ročníka Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika 2022 – predkladá predsedníčka finančnej komisie predkladá starosta obce
18. Výmena  poškodeného kanalizačného potrubia pred rodinným domom s.č. 400 ulica Kakatka – predkladá starosta obce
19. Žiadosť SOANRE, s. r. o. MUDr. Soňa Zatlukalová o odpustenie nájmu + úhrad za energie v nebytových priestoroch v budove zdravotného strediska na ulici Športová – predkladá starosta obce

20. Rôzne
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

21. Diskusia
22. Schválenie uznesení
23. Záver

 Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!