Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 27. apríla (streda) 2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 09. 03. 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Správa z kontroly č. 2/2022 –opatrenia  obecný úrad – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Odmeňovanie kronikára obce – predkladá predseda kultúrno-školskej a športovej komisie
8. Schválenie kúpno predajnej zmluvy –  Pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ – KN par. č. 1352/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 956 m² – predkladá zástupca starostu
9.Schválenie kúpno predajnej zmluvy – Pozemok evidovaný ako parcela registra „E“ – KN par. č. 247/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 1341 m² – predkladá zástupca starostu
10. Schválenie kúpno predajnej zmluvy – Pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ – KN par. č. 1356/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 44 m², Pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ – KN par. č. 1356/5, druh pozemku: orná pôda o výmere 454 m² – predkladá zástupca starostu
11. Schválenie kúpno predajnej zmluvy – Pozemok evidovaný ako parcela registra „E“ – KN par. č. 246/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 704 m² – predkladá zástupca starostu
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku C KN 1626/1o výmere 53m² a 14 m² v zmysle GP č. 43884369-12/2022 zo dňa 18. 04. 2022 – predkladá predseda komisie  životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
13. Žiadosť o odkúpenie časti  pozemku C KN 1654/8 z dôvodu vybudovania  nového vjazdu  – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
14. Žiadosť  FK 34 Brusno – Ondrej o rekonštrukciu starej strešnej krytiny na objekte kabín (šatní) v priestore futbalového ihriska – predkladá starosta obce
15. Príprava osláv Čipkárskeho 21. 5. 2022:
– schválenie  organizačného tímu
– schválenie  poplatkov za predajné miesto – predkladá starosta obce

16. Rôzne
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

17. Diskusia
18. Schválenie uznesení
19. Záver

 Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!