Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 25. januára (streda) 2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa z kontroly   plnenia   uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 14. 12. 2022, ako aj uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v rokoch 2018 – 2022, ktoré neboli splnené k 31. 12. 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023  – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Rozpočet obce na rok 2023 – predkladá starosta obce
8.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 – predkladá starosta obce
9. Schválenie odpredať časti parciel  odčlenených  podľa  GP č. 43884369-35/2022 zo dňa 05.09.2022  vyhotoveného  Ing. Petrom  Pisarovičom:  diel  č. 4  odčlenený z parcely E KN 2-226 o výmere 25 m2, záhrada, diel č. 5 odčlenený z parcely E KN 2-226 o výmere 94 m2, záhrada, diel č. 6 odčlenený z parcely C KN 1632/4 o výmere 3 m2, zastavaná plocha, diel č. 7 odčlenený z parcely  C KN 1636/1 o výmere 6 m2, zastavaná plocha,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu podľa znaleckého posudku – predkladá starosta obce
10. Schválenie  prenájmu časti  parciel  odčlenených  podľa GP č. 43884369-13/2022 vyhotoveného Ing. Petrom Pisarovičom: diel č. 1 odčlenený z parcely E KN 579/2 o výmere 29 m2, ostatné   plochy,   diel č. 2   odčlenený z parcely E KN 615/1 o výmere 770 m2, ostatné plochy, diel č. 3 odčlenený z parcely E KN 615/1 o výmere 244 m2, ostatné plochy, diel č. 4 odčlenený z parcely  E KN 987/5 o výmere 86 m2, vodná plocha, na poľnohospodárske účely, podľa § 9a ods. 9,  doba  nájmu10 rokov  – predkladá starosta obce
11. Schválenie    zámeru   predaja   novovytvoreného    pozemku  C KN 1626/5 o výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol GP č.43884369-58/2022 zo dňa 03.01.2023, vyhotoviteľ Ing. Peter Pisarovič z pôvodných parciel  E KN 48/1, ostatná plocha, E KN 1115/1, ostatná plocha  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá  starosta obce
12. Prerokovanie   žiadosti o  odkúpenie nehnuteľného majetku obce rodinný dom .s.č. 385 s pozemkom  na základe predloženého zámeru žiadateľa – predkladá starosta obce
13. Rôzne
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver

Ing. Igor Švec

Click to listen highlighted text!