Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať 9. marca (streda)  2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 13. 01. 2022 a 27. 01. 2022 – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Brusno za rok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Informatívna správa hlavného kontrolóra Obce o stave ochrany majetku obce, správe pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce za rok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce
8. Správa  z  kontroly  č. 4/2021 – kontrola  plnenia  opatrení  prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 6/2020 (opatrenia ZUŠ) – predkladá hlavný kontrolór obce
9.  Správa  z  kontroly  č. 6/2021 – kontrola  plnenia  opatrení prijatých na odstránenie a nápravu  nedostatkov  zistených  pri  kontrole  č. 1/2020   (kontrolou   hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Brusno za rok 2019) – predkladá hlavný kontrolór obce
10. Správa    z  kontroly  č. 7/2021 – kontrola poskytnutia a vyúčtovania   dotácií z rozpočtu Obce Brusno za rok 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce
11. Správa  z  kontroly  č. 1/2022 – kontrola stavu a úrovne vybavovania  petícií a sťažností v podmienkach samosprávy Obce Brusno za rok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenie na rok 2022 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č.  3/2022    o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Brusno – predkladá Mgr. Dušan Krakovský, poslanec OZ
14. Schválenie Programu rozvoja obce Brusno programovacie obdobie 2021 – 2028 – predkladá starosta obce

15. Schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí v budove Dom tradičných remesiel, s.č. 576/42 postavený na ulici Ondrejská v k.ú. Brusno, na parcele registra „C“ KN  číslo 1133, vedené na LV 752, označenie jednotlivých nebytových priestorov:

  • miestnosť č. 7 – informácie – plocha 68 m²
  • miestnosť č. 8 – kuchyňa – plocha 88 m²
  • miestnosť č. 9 – sklad – plocha 44 m²
  • miestnosť č. 10 – šatňa – plocha 40 m²
  • miestnosť č. 11 – WC personálu – plocha 97 m²

spolu celková podlahová plocha:                 57.37 m²

– predkladá starosta obce

16. Žiadosť spoločnosti Evona Electronic, spol.s r.o. Stará  Vajnorská  cesta  17, 931 04  Bratislava o odkúpenie časti pozemku č. 762 o výmere 231 m² – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
17. Žiadosť o zohľadnenie stočného za obdobie  august 2021 – august 2022 – predkladá predsedníčka finančnej komisie

18. R ô z n e:
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

19. Diskusia
21. Schválenie uznesení
22. Záver

 Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!