Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A 

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam dvadsiate ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať: 12.januára  (streda)  2022 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení prijatých dňa 08.12.2021 a 16.12.2021, ako aj uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom, ktoré neboli splnené k 31.12.2021  – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Rozpočet obce na rok 2022 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
7 .Všeobecne      záväzné     nariadenie    obce    Brusno      č.  6/2021     o   nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brusno   – predkladá zástupca starostu obce
8. Schválenie Programu rozvoja obce Brusno programovacie obdobie 2021 – 2028 – predkladá starosta obce
9. Schválenie  Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy – „ Brusno, časť Dubinka – IBV – vodovod a splašková kanalizácia“ – zástupca starostu obce
10. Žiadosť FK 34 Brusno – Ondrej   o   predĺženie    termínu    vyúčtovania   dotácie z rozpočtu obce  za rok 2021 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
11. R ô z n e:
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ
12.Diskusia
13. Schválenie uznesení
14. Záver

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!