Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať: 19. augusta (štvrtok)  2021 o  8.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola   plnenia   uznesení   prijatých   na   poslednom zasadnutí OZ 16. 6. 2021 a nesplnených uznesení  k 30. 6. 2021 – predkladá Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
6. Správa o výsledku kontroly č. 3/2021 – kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 2/2020 – ZŠ s MŠ Brusno – Fáber Dance – predkladá Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
7. Schválenie predaja pozemku diel 1 o výmere 303 m2, orná pôda, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom číslo 43884369 – 4/2021 zo dňa 23.03.2021  od parcely E KN č. 348/5, orná pôda k parcele C KN č. 1237/2, orná pôda za účelom  prístupovej cesty,  parkovania  v  zmysle   § 9 ods. 2 písm. a)  a c)  v  spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb o  majetku  obci v znení  neskorších  predpisov  za  kúpnu  cenu  10.12 €/m2 v zmysle znaleckého posudku  číslo 19/2021, vypracovaného Ing. arch. Pavlom Bugárom, zo dňa 25.05.2021 pre pána Martina Mlynárčika   s   manželkou – predkladá    predseda   komisie    životného    prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
8. Schválenie  prenájmu   nebytových   priestorov  v Miestnom kultúrnom   stredisku  č. 644/13   priestory    na   2. poschodí   1  miestnosť  so  skladom a vstupná chodba  v  zmysle    ustanovenia     §  9a    ods.  9,    písm.   c/   zákona   SNR č.  138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre Súkromné   centrum   špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, Školská 622, 976 62  Brusno – predkladá starosta obce
9. Žiadosť  KB SPA, s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62  Brusno o odkúpenie pozemku  C KN 1653/12 o výmere 888 m2 –  predkladá    predseda   komisie    životného    prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
10. Žiadosť  pána Štefana Rusnáka  o odkúpenie  časti parcely  E KN 615/1 cca 600 m2 – predkladá  predseda   komisie  životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
11. Žiadosť  Jednota    dôchodcov   v   Brusne   o zmenu   účelu  poskytnutej   dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
12. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie

13. R ô z n e:
1.Informácie starostu obce
2.Informácia zástupcu starostu obce
3.Informácie zo zasadnutí komisií OZ

14. Diskusia
15. Schválenie uznesení
16. Záver

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!