Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

1. Voľné pracovné miesto

Pozícia: Pedagogický asistent
Dátum nástupu: 1. 9. 2021

Požiadavky:
Základná škola s materskou školou, Školská 622/24, 976 97 Brusno prijme od 1. septembra 2021 do pracovného pomeru pedagogického asistenta. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/ 2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Platové zaradenie podľa platnej legislatívy zaradenia pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu školy zsbrusno@gmail.com do 13. 8. 2021.

2. Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Pre vznik nároku na dotáciu na stravu pre dieťa sú rodičia detí, príp. zákonní zástupcovia povinní najneskôr do 09. 08. 2021  predložiť ZŠ s MŠ Brusno, príp. odovzdať vedúcej ŠJ:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (vyhlásenie poskytne MŠ, ZŠ; nižšie aj link).

V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu!

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa = format.docx

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa = format.pdf

V prípade, ak si rodičia, príp. zákonní zástupcovia detí do stanoveného termínu nesplnia svoju povinnosť a nepredložia požadované doklady k nároku na dotáciu na stravu, nebudú ich deti zaradené do zoznamu oprávnených osôb.

Bližšie informácie získate aj na stránkach ÚPSVaR.

Click to listen highlighted text!