Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať: 16. júna (streda)  2021 o  15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Schválenie VZN č. 3/2021, ktorým  sa mení  a dopĺňa VZN obce Brusno č. 4/2019 z 08. 08. 2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – predkladá Ing. Alexandra Barlová PhD., predsedníčka finančnej komisie
6. Prerokovanie žiadosti Obce Priechod o vytvorenie elokovaného pracoviska  ako súčasť Základnej umeleckej školy v Brusne – predkladá starosta obce
7. Správa z kontroly č. 2/2021 – kontrola došlých faktúr obce za rok 2020, evidencia, výkon finančnej kontroly a súlad s uzatvorenými zmluvami – predkladá Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
8. Kontrola plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Brusne prijatých dňa 07.04.2021 – predkladá Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
9. Stanovisko k záverečnému účtu Obce Brusno za rok 2020 – predkladá Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
10. Záverečný účet Obce Brusno za rok 2020 – predkladá starosta obce
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 – predkladá  Ing. Ivan Petrík PhD., hlavný kontrolór obce
12. Schválenie predaja pozemkov, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo  37594818-37/2019 zo  dňa  29. 06. 2020  oddelením z pôvodnej obecnej parcely  reg. C číslo 1636/2 a to: parcela reg. C číslo 1636/11, ostatná plocha o výmere 75 m² parcela  reg.  C číslo 1636/13 ostatná  plocha  o  výmere  8 m²   – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
13. Schválenie  predaja pozemku, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu  číslo 45308581-284/2020 zo dňa 07. 12. 2020 oddelením z pôvodnej obecnej  parcely  C  KN  1049/2 a to: parcela  reg. C KN  1049/29,  orná pôda o výmere 347 m² a pozemku C KN 1049/10, ostatná plocha o výmere 26 m2 pre   – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
14. Schválenie zámeru predaja pozemku, diel 1 o výmere 303 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom číslo 43884369 – 4/2021 zo dňa 23.03.2021  od parcely E KN č. 348/5 k parcele C KN č. 1237/2 za účelom  prístupovej cesty,  parkovania pre  – predkladá  predseda   komisie  životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
15. Prerokovanie žiadosti Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, Školská 622, 976 62  Brusno o prenájom nebytových priestorov v Miestnom kultúrnom   stredisku  č. 644/13  priestory  na 2. poschodí  1  miestnosť  so  skladom a vstupná chodba – predkladá starosta obce
16. Prerokovanie žiadosti KB SPA, s. r. o. Kúpeľná 1/2, 976 62  Brusno  o finančný príspevok na podporu pri organizovaní podujatia Muzikálový festival Jozefa Bednárika 2021 – predkladá starosta obce
17. Rôzne:
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ
18. Diskusia
19. Schválenie uznesení
20. Záver

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!