Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno hľadá uchádzačov o pracovnú pozíciu opatrovateľky do domácnosti (terénna opatrovateľská služba) s nástupom do zamestnania ihneď.

Náplň práce:  pomoc klientom pri sebaobslužných úkonoch a pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (osobná hygiena, stravovanie, nákupy, bežné upratovanie a pod.) sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí.

Požadované kvalifikačné predpoklady  na výkon tejto pracovnej pozície sú v súlade so zákonom  č.  448/2008 Z. z.  o   sociálnych   službách   a   o   zmene   a   doplnení  zákona  č.  455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovenie  § 84 ods. 8) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

a) má vyššie odborné vzdelanie získané
b) má úplné stredné odborné vzdelanie
c) má stredné odborné vzdelanie získané
d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané

v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
alebo
e) absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Platové podmienky sa stanovujú podľa dosiahnutého vzdelania a rokov praxe  v súlade so zákonom  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Click to listen highlighted text!