Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

7. apríla  (streda)  2021 o  15.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5.K ontrola plnenia uznesení prijatých dňa 10. 03. 2021  – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Schválenie  Všeobecné záväzného nariadenie č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – predkladá  predsedníčka finančnej komisie
7. Schválenie  Všeobecne  záväzného  nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
8. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce nachádzajúce sa v nehnuteľnosti  súpisné číslo 606 „školský klub“ zapísanej na LV č. 752, na parcele registra C KN 1371 označené ako:
miestnosť 1.01- predajňa, plocha 62.97 m2
miestnosť  1.02 – kancelária, plocha 10.37 m2
miestnosť 1.03 – predsieň WC, plocha 2.55 m2
miestnosť 1.04 – WC, plocha 1.34 m2
miestnosť 1.05 – sklad, 1.34 m2  – predkladá zástupca starostu obce
9.Schválenie  odpredaja   pozemku   C KN  1049/29,  orná  pôda  o  výmere  347 m2 a pozemku C KN 1049/10, ostatná plocha o výmere 26 m2  – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
10.Schválenie odpredaja pozemkov, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo  37594818-37/2019 zo dňa 29.06.2020 oddelením z pôvodnej obecnej parcely  reg. C KN číslo 1636/2 a to:
parcela reg. C KN číslo 1636/11, ostatná plocha o výmere 75 m2
parcela reg. C KN číslo 1636/13 ostatná plocha o výmere 8 m2 – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
11.Schválenie odpredaja pozemku, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu číslo 43884369 – 4/2021 zo dňa 23.03.2021 oddelením z pôvodnej parcely reg. E KN číslo 348/5 o výmere 303 m2 za účelom  prístupovej cesty,  parkovania – predkladá  predseda   komisie  životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
12.Žiadosť ZUŠ Brusno o stanovisko k platbe príspevkov od rodičov   – predkladá predsedníčka finančnej komisie
13.Žiadosť o prenájom bytových priestorov rodinný dom s.č. 604 ulica Ondrejská – predkladá predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie
14.Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce  časť parcely reg. C KN číslo 1641 za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
15. R ô z n e:
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce

Click to listen highlighted text!