Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

10. marca  (streda)  2021 o  15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesení prijatých dňa 14. 12. 2020 a uznesení prijatých v rokoch 2018, 2019 a 2020, ktoré boli k 31. 12. 2020 v plnení – predkladá hlavný kontrolór obce
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2021 – kontrola vybavovania podaných žiadostí, doručených obci podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce
8. Informatívna správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce, správe pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce – predkladá hlavný kontrolór obce
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov:
miestnosť 1.01- predajňa, plocha 62.97 m²
miestnosť  1.02 – kancelária, plocha 10.37 m²
miestnosť 1.03 – predsieň WC, plocha 2.55 m²
miestnosť 1.04 – WC, plocha 1.34 m²
miestnosť 1.05 – sklad, 1.34 m² nachádzajúcich sa v budove starej školy s. č. 606/2 ulica Školská, Brusno na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže- predkladá zástupca starostu obce
10. Odpredaj pozemku C KN 1049/29, orná pôda o výmere 347 m² a pozemku C KN 1049/10, ostatná plocha o výmere 26 m² – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
11. Schválenie prenájmu obecného pozemku C KN 1638,947,946, zastavané plochy a nádvoria, LV 1553 o rozmeroch 3 x 6 pri Zdravotnom stredisku   Brusno na umiestnenie stánku s občerstvením (kebab a zmrzlina) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
12. Schválenie prenájmu rodinného domu s.č. 74/81 ulica Kúpeľná z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá starosta obce
13. Schválenie zámeru odpredať  pozemky, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu číslo 37594818-37/2019 zo dňa 29. 06. 2020 oddelením z pôvodnej obecnej parcely reg. C číslo 1636/2 a to:
parcela reg. C číslo 1636/11, ostatná plocha o výmere 75 m²
parcela reg. C číslo 1636/12, ostatná plocha o výmere 32 m²
parcela reg. C číslo 1636/13 ostatná plocha o výmere 8 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predkladá predseda komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
14. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku E KN 1236, orná pôda  300 m² za účelom prístupovej cesty, parkovania – predkladá predseda komisie životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
15. Žiadosť o zohľadnenie stočného za obdobie  august 2019 – august 2020 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
16. Žiadosť ZUŠ Brusno o stanovisko k platbe príspevkov od rodičov – predkladá predsedníčka finančnej komisie
17. Schválenie  Zásad vybavovania sťažností a petícií – predkladá zástupca starostu obce
18. R ô z n e:
1. Informácie starostu obce
2. Informácia zástupcu starostu obce
3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ
19. Diskusia
20. Schválenie uznesení
21. Záver

Ing. Jozef Šimeček, starosta obce

Click to listen highlighted text!