Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážení občania

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom  obce, že v dňoch  16.- 19.2.2021  budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.

Z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie šírenia sa ochorenia COVID-19 odčítači  budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Odčítač odpočet vodomeru vykoná sám, nepotrebuje k tomu prítomnosť odberateľa, preto žiadajú občanov  aby sa vyvarovali kontaktu s odčítačom.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Občania, ktorí majú záujem o vystavenie faktúry na základe skutočného stavu vodomeru môžu stav vodomeru nahlásiť aj na telefónnych  číslach: 048/43 27 498, 0917 460 992, prípadne môžu poslať e-mailom  na adresu: ivana.hruskova@stvps.sk.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5  •  974 01  Banská Bystrica
Call centrum  tel.  0850 111 234,   Spoj.  tel. +421 48 4327 111,  info@stvps.sk
IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

www.stvps.sk

Click to listen highlighted text!