Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

14. decembra   (pondelok)  2020 o  15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 14. 10. 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 – predkladá hlavný kontrolór obce

7. Správa č. 6/2020 kontrola plnenia opatrení ZUŠ Brusno – predkladá hlavný kontrolór obce

8. Správa č. 8/2020 kontrola poskytnutia vyúčtovania dotácií za rok 2019 – predkladá hlavný kontrolór obce

9. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Základná škola s materskou školou Brusno, Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou Brusno – predkladá riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Brusno

10. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brusno – predkladá riaditeľka Základnej umeleckej školy Brusno

11. Stanovisko k návrhu rozpočtu – predkladá hlavný kontrolór obce

12. Rozpočet obce na rok 2021 – predkladá predsedníčka finančnej komisie

13. Všeobecne    záväzné   nariadenie   obce   Brusno   č.  5/2020   o  miestnych    daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá predsedníčka finančnej komisie

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno č. 6/2020 o podmienkach prevádzkovania   malých   zdrojov   znečisťovania   ovzdušia   na území obce Brusno a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – predkladá predsedníčka finančnej komisie

15. Inventarizačné komisie – predkladá starosta obce

16. Žiadosť  Mgr. Mária Demočová, Záhonok 1959/33, 960 01 Zvolen, súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávania – predkladá predsedníčka finančnej komisie

17. Žiadosť  o prenájom rodinného domu s.č. 74/81  ulica Kúpeľná  – predkladá predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie

18. Žiadosť  o   prenájom   obecného    pozemku    C KN   1638,947,946,   LV   1553 o    rozmeroch  3×6    pri    Zdravotnom   stredisku   Brusno  na   umiestnenie   stánku s občerstvením (kebab a zmrzlina)  – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

19. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Miestnom kultúrnom stredisku Brusno miestnosť č. 7 v suterénnych priestoroch  za účelom skúšobnej miestnosti pre voľnočasové muzické aktivity – predkladá starosta obce

20. Odpredaj pozemku C KN 1049/29, orná pôda o výmere 347 m2 – predkladá predseda   komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

21. R ô z n e:

  • 1. Informácie starostu obce
  • 2. Informácia zástupcu starostu obce
  • 3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

22. Diskusia

23.  Schválenie uznesení

24. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!