Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

P O Z V Á N K A

V zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

  1. októbra (streda)  2020 o  16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 13. 08. 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce

6. Správa  z   kontroly   č. 5/2020 –  kontrola   plnenia   opatrení  prijatých  na  odstránenie a nápravu  nedostatkov  zistených  pri   kontrole  dodržiavania  zákona  č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2018 – predkladá hlavný kontrolór obce

7. Správa z kontroly č. 7/2020 – kontrola zákonnosti postupu ZŠ s MŠ Brusno pri verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky „Detské ihrisko“ – predkladá hlavný kontrolór obce

8. Preverenie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – stanovisko hlavného kontrolóra obce

9. Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú pomoc (Vládny úver z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COOVID-19) – predkladá Ing. Alexandra Barlová PhD.,  predsedníčka finančnej komisie

10.Informácia   o   stave   obecnej kroniky rok 2018 – predkladá p. Pavol Lihan, predseda kultúrno školskej a športovej komisie

11. Žiadosť o uvoľnenie z funkcie kronikára obce – predkladá p. Pavol Lihan, predseda kultúrno školskej a športovej komisie

12. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, Diecézny školský úrad, P.O.Box 107, 975 90 Banská Bystrica o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2021 – predkladá Ing. Alexandra Barlová PhD., predsedníčka finančnej komisiie

13. Odpredaj obecného pozemku  KN C 1167/11, druh pozemku záhrada o  výmere  81 m2 v zmysle znaleckého posudku  č. 80/2020 zo dňa 18.09.2020 – predkladá   Ing. Ján Vaník,   predseda  komisie  životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

14. Odpredaj  obecného pozemku C KN 1723/1 o výmere 45 m2 v zmyle GP č. 43884369-4/2020 zo dňa 24.07.2020 –  predkladá   Ing. Ján Vaník,   predseda  komisie  životného  prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva

15. Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 62  Brusno  Žiadosť o prenájom priestorov pre výučbu kolektívnych predmetov výtvarného a tanečného odboru v školskom roku 2020/2021 v priestoroch Základnej školy s materskou školou, Školská 622/24, 976 62  Brusno  malá telocvičňa miestnosť bývalého bufetu, jedna voľná trieda a skladový priestor pre výtvarný odbor – predkladá  starosta obce

16. Schválenie  zmluvy  Telekom – predkladá starosta obce

17. R ô z n e:

  • 1. Informácie starostu obce
  • 2.  Informácia zástupcu starostu obce
  • 3. Informácie zo zasadnutí komisií OZ

18.  Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie – predkladá Ing. Alexandra Barlová PhD., predsedníčka finančnej komisie

19. Diskusia

20.  Schválenie uznesení

21. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!