Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva trináste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

22. januára (streda) 2020 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenie obce Brusno č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia na rok 2020
 6. Príprava osláv Čipkárskeho 23.5.2020:
  – schválenie organizačného tímu
  – schválenie  poplatkov za predajné miesto
 7. Schválenie odpredaja obecného pozemku C KN 1412/3, o výmere 305 m2, orná pôda katastrálne územie Brusno
 8. Schválenie odpredaja  obecného pozemku  C KN 1412/4, o výmere 27 m2, orná pôda katastrálne územie Brusno
 9. Schválenie odpredaja obecného pozemku  C KN 1053/3, druh pozemku záhrady o výmere 25 m2
 10. Schválenie odpredaja pozemku   C   KN č. 1049/10   druh   pozemku   ostatná   plocha o  výmere  26 m2
 11. Schválenie prenájmu   časti  pozemku  353 m2  z  C  KN 1049/2,  ostatná  plocha o celkovej výmere 5037 m2 vedený  na LV 752  katastrálne  územie  Brusno
 12. R ô z n e:
  1. Informácie starostu obce
   –  Statické posúdenie stavby  oporné máry  pod kostolom a pod Domom smútku
   – Predstavenie spôsobu opravy múrov pod kostolom a pod Domom smútku – firma HAGEOS Liptovský Hrádok
   –  realizácie projektu WIFI pre Teba
   –  čistenie  nánosov  z hrádze Hrona
   –  rokovanie na  Lesoch SR OZ Slovenská Ľupča opravy zábradlia pozdĺž potokov
  2.  Informácie zo zasadaní komisií OZ:
   Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva – predkladá predseda komisie
   –  Žiadosť o odkúpenie  pozemku E KN 600 o výmere 320 m2, ostatná plocha
   –  Žiadosť o odkúpenie  pozemku E KN 689 m2 o výmere 702 m2, ostatná plocha
   –  Žiadosť občanov  o vybudovanie chodníka  pre peších od domu remesiel popri farskom   úrade  cez most cez Sopotnicu a jeho prípadné napojenie na existujúci chodník na ulicu Oremlaz
  3. Komisia ochrany verejného poriadku – predkladá predseda komisie
   –  Podnet na voľne sa pohybujúceho psa
  4. Oznámenie MUDr. Andrey Černianskej o znížení počtu ordinačných dní v detskej ambulancii Brusno
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!