Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUSNO o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia č. 1/2020 Obecné zastupiteľstvo obce Brusno v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Foto: © Shutterstock

Click to listen highlighted text!