Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva dvanáste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

11. decembra (streda) 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2020
 6. Určenie inventarizačných komisií
 7. Zmena plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
  – zrušenie uznesenie č. 9 zo dňa 05.06.2019 a prijatie nového uznesenia s pozmeneným plánom –  predkladá hlavný kontrolór obce
 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce
 9. Schválenie súhlasu s inou zárobkovou činnosťou hlavného kontrolóra (vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o o obecnom zriadení) – predkladá hlavný kontrolór obce
 10. Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2019 – predkladá hlavný kontrolór obce
 11. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutí  obecného zastupiteľstva  zo dňa  07.08.2019 a 09.10.2019 – predkladá hlavný kontrolór obce
 12. Správa z kontroly  dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2018 – predkladá hlavný kontrolór obce
 13. Správa Základnej školy s materskou školou o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 – predkladá riaditeľ  školy
 14. Správa Základnej  umeleckej školy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 – predkladá riaditeľka  školy
 15. Zrušenie uznesenia  obecného zastupiteľstva zo dňa 07.08.2019 11A/2019 – predkladá starosta obce
 16. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.09.2019 6A/2019 – predkladá starosta obce
 17. Žiadosť o odkúpenie  obecného pozemku C KN 1412/3, o výmere 305 m2, orná pôda katastrálne územie Brusno – predkladá predseda  stavebnej komisie
 18. Žiadosť o odkúpenie  obecného pozemku C KN 1412/4, o výmere 27 m2, orná pôda katastrálne územie Brusno – predkladá predseda stavebnej komisie
 19. Žiadosť o odkúpenie  časti parcely C KN 1053/3, druh pozemku záhrady vo vlastníctve obce  o výmere 25 m2 – predkladá predseda stavebnej komisie
 20. Žiadosť Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie – predkladá predsedníčka finančnej komisie
 21. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, Diecézny školský úrad, P.O. Box 107,   975 90 Banská Bystrica o finančnú dotáciu na centrum voľného času na rok 2020 – predkladá predsedníčka finančnej komisie
 22. Rôzne:
  1.  Informácie starostu obce
   – Rozhodnutie Katastrálneho odboru Banská Bystrica o oprave chýb v katastrálnom operáte
   – Oznámenie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy Banská Bystrica o vyvlastnení, v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Bystrica
   – Pasport a projekt dopravného značenia  v obci:
   – doplnenie dopravného zariadenia  „zrkadla“ na ulici Pod Dubinkou na mostíku
   – zmena hlavnej cesty z pôvodnej Športová – Lúka na Záhumnie – Lúka  vrátane dočasného dopravného značenia po dobu 30 dní – Zmena miestnej úpravy s textom „Pozor zmena organizácie dopravy“
  2. Informácie zo zasadaní komisií OZ:
   – Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva – predkladá predseda komisie
   – Komisia ochrany verejného poriadku – predkladá predseda komisie
  3. Ponuka služieb Telekomu – predkladá zástupca Telekomu
  4. Doriešenie žiadostí o odpredaj – prenájom pozemku C KN 1049/10, 1049/2 – predkladá predseda stavebnej komisie
  5. Prezentovanie zámeru žiadosti o prenájom priestorov Miestneho kultúrneho strediska – predkladá žiadateľ
 23. Diskusia
 24. Schválenie uznesení
 25. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!