Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážený občan,
vzhľadom na dlhodobé pretrvávanie problémov súvisiacich so statickou dopravou v našej obci a nadchádzajúcu zimnú sezónu, kedy sú tieto problémy ešte závažnejšie, dovoľujem si Vás, ako starosta obce, upozorniť na minimálne zákonné požiadavky upravujúce státie a zastavenie motorových vozidiel.

Pravidlá cestnej premávky upravuje zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, podľa ktorého sa rozumie pod;

  1. Zastavením, uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu
  2. Státím, uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy, spolu 6 m pri obojsmernej premávke. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Vodič okrem iného nesmie zastaviť a stáť;

  • v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
  • na chodníku okrem prípadu ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m
  • na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest

Šírka jazdného pruhu na ulici Lúka je 5,15 m a šírka chodníkov je 1,50 m. Nakoľko premávka na ulici Lúka je obojsmerná, je tak zrejmé, že státie na tejto ulici je v rozpore so zákonom a vodiči sa parkovaním pravidelne dopúšťajú priestupkov voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v rozpore so zákonom ohrozuje bezpečnosť nás všetkých, komplikuje prejazd ostatných motorových vozidiel, vytvára potenciálne kolízne situácie v doprave a v neposlednom rade sťažuje a v niektorých prípadoch znemožňuje zamestnancom obce výkon ich práce pri vývoze komunálneho odpadu a zabezpečovaní zimnej údržby.

Ako starosta obce si Vás dovoľujem požiadať o rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, ale hlavne o rešpektovanie jeden druhého a o spoločné vytváranie lepšieho, bezpečnejšieho a krajšieho miesta na život v našej obci.

Zároveň, si Vás dovoľujem informovať, že za účelom prevencie budú zo strany príslušníkov Policajného zboru vykonávané účelové kontroly zamerané na správne státie vozidiel.

S pozdravom

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!