Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam jedenáste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

9. októbra (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
 7. Informácia o stave   obecnej kroniky rok 2018 – predkladá predseda kultúrno školskej a športovej komisie
 8. Správa o výsledku kontroly č. 2/2019,  4/2019- predkladá hlavný kontrolór obce
 9. Odpredaj obecného pozemku   C KN 1053/3, druh pozemku orná pôda  o výmere 528 m2  vedený na LV 752,  katastrálne územie Brusno
 10. Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o.  – oznámenie   o   potrebe   vykonania   opráv a údržby  budovy záchranky s.č. 606
 11. Nájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou, Školská 622/24, Brusno pre Základnú umeleckú školu, Pod Dubinkou 212/1, Brusno
 12. Žiadosť o prenájom rodinného domu s.č. 102/2 ulica Pod Stráňou, vlastník Obec Brusno
 13. R ô z n e:
  Informácie starostu obce
  Informácie zo zasadaní komisie OZ: Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva – Žiadosť o odpredaj časti pozemku C KN 1049/10 o výmere 26 m2, C KN 1049/2 o výmere 500 m2 – predkladá predseda komisie
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesení
 16. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!