Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam desiate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

20. septembra (piatok) 2019 o 11.00 hod.na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
 7. Návrh na odvolanie členov DHZO, návrh na prijatie nového člena DHZO
 8. Odpredaj obecného pozemku časť E KN 257/1 druh pozemku TTP novovytvorená parcela C KN 1412/2 druh pozemku orná pôda o výmere 26 m2
 9. Odpredaj obecného pozemku časť E KN 294/1 druh pozemku orná pôda   novovytvorené  parcely  C  KN 454/4 druh  pozemku    zastavaná plocha  o výmere 89 m2 a C  KN 454/5  druh  pozemku TTP o výmere 67 m2
 10. Odpredaj obecného pozemku C KN 1506/2, druh pozemku orná pôda výmera 112 m2
 11. R ô z n e:
  Informácie starostu obce
  Informácie zo zasadaní komisie OZ: Sociálno zdravotná komisia: Poskytnutie jednorázovej  finančnej výpomoci
  Žiadosť DHZO Brusno o riešenie havarijného stavu hasičskej zbrojnice
 12. Voľba hlavného kontrolóra obce Brusno
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!