Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam deviate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

7. augusta (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Brusno o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 4/2019
 8. Všeobecne záväzné nariadenie   obce   Brusno  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu  obce Brusno č. 5/2019
 9. Smernica č. 1/2019 o financovaní účinkujúcich pri občianskych obradoch a iných slávnostiach
 10. Návrh Kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. medzi predávajúci Obec Brusno kupujúci Slovenský vodohospodársky podnik š.p
 11. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Brusno zo dňa 17.7.2019
 12. Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok  časť E KN 257/1 druh pozemku TTP novovytvorená parcela C KN 1412/2 druh pozemku orná pôda o výmere 26 m2
 13. Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok  časť E KN 294/1 druh pozemku orná pôda   novovytvorené  parcely  C  KN 454/4   druh   pozemku  zastavaná plocha o výmere 89 m2 a C KN 454/5 druh pozemku TTP o výmere 67 m215.
 14. Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok  C KN 1506/2, druh pozemku orná pôda výmere 112 m2
 15. Rôzne
  1. Informácie starostu obce
  2. Informácie zo zasadaní komisií OZ:

   Komisia výstavby a ŽP :
   Komisia ochrany verejného poriadku:
   – Budovanie prístupovej cesty k rodinným domom Ondrejská
   – Rozšírenie cesty  Pod Brezinkou
   – Úprava zvodidiel ulica Pod Brezinkou

   Komisia ochrany verejného poriadku:
   – Podnet občanov bytovky Zámlynie
   – Podnet občanov  prístupová komunikácia
   – Podnet občana na predajný stánok

  3. Informácia  o zriadení  prevádzky  bufet „PRÍSTAV“ pri rodinnom dome  116/11 ulica Železničná
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesení
 18. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!