Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam ôsme zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

5. júna (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
 7. Záverečný účet Obce Brusno za rok 2018 ( Pracovný materiál č. 1) – predkladá predsedníčka finančnej komisie
 8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brusno za rok 2018 ( pracovný materiál č. 2) – predkladá kontrolórka obce
 9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 ( pracovný materiál č. 3) – predkladá predsedníčka finančnej komisie
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2019 ( pracovný materiál č. 4) predkladá kontrolórka obce
 11. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2019
 12. Rôzne
  – Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ Brusno – spolufinancovanie zo strany obce – predkladá riaditeľ ZŠ s MŠ Brusno
  – Informácie starostu obce
  – Žiadosť  Ing. Alžbety Pichňovej o oslobodenie osôb ZŤP  platenie dane za ubytovanie
  – Vrátenie  dane z ubytovanie pre Ing. Alžbetu Pichňovú
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!