Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno v zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a §4 zákona NR SR 596/2003  Z.z. o štátnej  správe v  školstve a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na pozíciu funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Brusne, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno s nástupom od 1. 9. 2019

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická  spôsobilosť  pre  daný  druh  školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009  Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Najmenej 5 rokov priamej pedagogickej praxe.
 • Absolvovanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy).

Iné požiadavky uchádzača:

 • Najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončiť funkčné vzdelávanie
 • Osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, bezúhonnosť zodpovednosť, spoľahlivosť
 • Znalosť príslušnej legislatívy
 • Znalosť práce s PC
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa

 Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač  povinný predložiť:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Profesijný životopis
 • Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • Potvrdenie o  priamej odbornej a pedagogickej praxi
 • Stručný písomný návrh koncepcie rozvoja školy na najbližšie dva roky
 • Písomný súhlas na použitie osobných údajov pri výberovom konaní v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Nepredloženie niektorého  z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vylúčenie uchádzača z  procesu výberového konania

Odmeňovanie:

Podľa zákona 553/2003 Z.z. v z.n.p. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. v z.n.p. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify a zvýšenia platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe + príplatok za riadenia a osobný príplatok

Prihlášky  s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie názov a adresa školy „NEOTVÁRAŤ“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 4. 6. 2019  do 14.00 hod. na adresu Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno.

Termín a miesto výberového konania  oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Brusne 14. 5 .2019

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce

Click to listen highlighted text!