Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam siedme zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

29. apríla (pondelok) 2019 o 17.00 hod na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie
 7. Správa o výsledku kontroly – predkladá hlavná kontrolórka obce
 8. Vstup do Klástra Horehronie
 9. Prerokovanie platu starostu obce
 10. Rôzne:
  – Žiadosť COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina o odkúpenie pozemku v k.ú. Brusno
  – Žiadosť p. Marián Čutka s manželkou o odpredaj pozemku
  – Žiadosť p. Branislav Vasilovčík o odkúpenie pozemku
  – Žiadosť p. Jana Martiaková o odkúpenie pozemku
  – Žiadosť Ing. Gabriely Pinkovej o odkúpenie pozemku
  – Informácie starostu obce
  – Informácia zástupcu starostu obce o konkurznom konaní Kúpele Brusno
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!