Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam šieste mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

12. apríla (piatok) 2019 o 12.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Prezentácia Ing. Ridzoňová Klaster Hrehronie združenie cestovného ruchu
 7. Obhliadka a posúdenie stavu objektov vo vlastníctve obce Brusno – Dom tradičných umení, Základná škola s materskou školou Brusno, Základná umelecká škola Brusno, Kabíny FK 34 Brusno – Ondrej
 8. Schválenie Nájomnej zmluvy č. 1331/1900/6253/2019 pre Slovenskú správu ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava nájom časti pozemkov  ako  dočasný záber  pre  výstavbu a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov  na cestách I. triedy
 9. COOP Jednota Krupina Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina odkúpenie pozemku za účelom rozšírenia priestoru
 10. P. Stanislav Mikloš, Rad 581/5, 976 62 Brusno žiadosť o odpredaj pozemku
 11. R ô z n e:
  – Slovenská sporiteľňa a.s. – odpoveď na reakciu Obce Brusno na zrušenie bankomatu
  – Žiadosť o poskytnutie  snímkovania LIDAR k.ú. Brusno
 12.  Diskusia
 13. Schválenie uznesení
 14. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!