Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva piate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať

27. marca (streda ) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4.  Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Prehodnotenie rozpočtu – rozpočtové opatrenia
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2019 ( marec-jún 2019) – predkladá kontrolórka obce
 8. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – predkladá kontrolórka obce
 9. Príprava osláv Čipkárskeho dňa 18. 5. 2019:
  – Návrh programu akcie Čipkárskô – predkladá predseda kultúrno – školskej a športovej komisie
  – Schválenie poplatkov za predajné miesta predkladá predsedníčka finančnej komisie
 10. Doplnenie člena kultúrno školskej a športovej komisie – predkladá predseda kultúrno – školskej a športovej komisie
 11. Informácie zo zasadaní komisii OZ predkladajú predsedovia komisii:
  1. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jana Martiaková – predkladá predseda stavebnej komisie
  2. žiadosť p. Michal Karcel – prenájom rodinného domu v majetku obce – predkladá predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie
  3. Žiadosť p. Dušan Roman prenájom rodinného domu v majetku obce – predkladá predsedníčka sociálno zdravotnej komisie
  4. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MKS Brusno Patrícia Pavelková, David Maljar – predkladá predseda kultúrno – školskej a športovej komisie
  5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MKS Brusno Martin Šelest – predkladá predseda kultúrno – školskej a športovej komisie
  6. Informácie zo stretnutí Protipovodňová ochrana obce – predkladá starosta obce, poverení poslanci obecným zastupiteľstvom
 12. Rôzne:
  1. Informácia o výpovedi nájomnej zmluvy bankomat – predkladá starosta obce
  2. Vysvetlenie k uzneseniu 9/2019 z 30.1.2019 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ predkladá predsedníčka finančnej komisie
  3. Doplnenie žiadosti pre financovanie činnosti VK Brusno – predkladá predsedníčka finančnej komisie
  4. Žiadosť o čiastočné odpustenie poplatku za stočné Soňa Núdziková porucha na vodovodnej prípojke – predkladá starosta obce
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Materiály na rokovanie sú zaslané e-mailovou poštou.

Pripomienky k pracovným materiálom, ktoré budú predmetom rokovania OZ, žiadame zaslať v písomnej forme starostovi obce v dostatočnom časovom predstihu do 25. 3. 2019.

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!