Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva tretie zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať

30. januára (streda) 2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2019
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Brusno č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brusno č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 10. Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 za Základnú školu Brusno, Materskú školu Brusno, Centrum voľného času
 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brusno za rok 2017/2018
 12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január-november 2018
 13. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019
 14. Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva
 15. Prehodnotenie poplatkov za služby poskytované obcou
 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z funkcie starostky obce
 17. Rôzne:
  – Žiadosť ZŠ s MŠ Brusno o poskytnutie finančných prostriedkov na údržbu budov a bežné opravy budov  s.č. 622  základná škola  a budova I. stupňa s.č. 624
  – Žiadosť ZŠ s MŠ Brusno na dopravu žiakom
  – Žiadosť  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brusno o zníženie stočného
  – Žiadosť K-CENTRUM s.r.o. Banská Bystrica  o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia
  – Žiadosť Mgr. Mária Demočová, Záhonok 1959/33, 960 01 Zvolen o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
  – Žiadosť Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica o finančnú dotáciu na CVČ
  – Žiadosť Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, 974 01  Banská Bystrica o poskytnutie dotácie  na záujmovú činnosť detí
  – Žiadosť o odkúpenie pozemku KN E 323/1 o výmere 70 m2
  – Žiadosť DHZ Brusno o poskytnutie priestorov MKS
 18. Diskusia
 19. Schválenie uznesení
 20. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!