Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Hasiči Brusna, od minulosti po súčasnosť

Prvé poznatky o hasičskom zbore sa objavili v kronike obce Brusno v roku 1894, keď prvým veliteľom bol Móric Machner. Je možné, že v obci Svätý Ondrej nad Hronom existoval hasičský zbor i skôr, nie sú však o existencii tohto zboru hodnoverné podklady.

Po I. svetovej vojne v roku 6. augusta 1922 je založená v Trenčíne celoslovenská organizácia dobrovoľného hasičstva – Zemská hasičská jednota na Slovensku. V našich obciach sa naši predchodcovia zapojili do organizovaného dobrovoľného hasičstva v roku 1924, keď boli založené organizácie v oboch pôvodných obciach. Vo Svätom Ondreji nad Hronom bola organizácia zriadená 24. júna 1924, z podnetu vtedajšieho starostu obce Jána Bahúla. Jej prvým predsedom bol Ján Bahúl a veliteľom Jozef Braučok. V Brusne bola organizácia zriadená 1. júla 1924 a zriadil ju Ondrej Lihan.

V pôvodných obciach Brusno a Svätý Ondrej pôsobili samostatné hasičské zbory, i keď v mnohých akciách si vzájomne vypomáhali. Po zlúčení oboch obcí v roku 1960 dochádza k vytvoreniu spoločného požiarneho zboru – Zväzu požiarnej ochrany /ďalej len ZPO/ v Hronove. Od 1. 1. 1974 prišlo k zmene názvu obce a organizácie na ZPO v Brusne. V roku 1991 sa uskutočnil zjazd ZPO v Bratislave, kde bol schválený aj nový názov organizácie – Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Od 1. 1. 2003 sa zmenil základný článok DPO na dobrovoľný hasičský zbor.

V histórii požiarnych zborov boli mnohé svetlé aj tienisté stránky. V začiatkoch chýbali teoretické znalosti, praktické skúsenosti a hasičská technika. Koncom minulého storočia boli k dispozícii ručné striekačky, ktoré v rokoch 1935 vystriedali motorové striekačky vo Svätom Ondreji a v Brusne. Každá požiarna striekačka bola vysvätená v rámci bohoslužby a mala aj svoju krstnú matku. Od roku 1974 sme mali požiarnické vozidlo Škoda 1203 s motorovou striekačkou PS 12. Po prebudovaní časti kotolne /pri činžiakoch/ na požiarnu zbrojnicu sme dostali v roku 1989 z požiarneho útvaru Brezno motorové vozidlo LIAZ CAS 25. Toto vozidlo nám slúžilo až do roku 2010.

V minulosti bol zbor nositeľom kultúry v obciach. K tradícii hasičského zboru patrilo usporiadania ochotníckych divadelných predstavení i tanečných zábav. V súčasnosti ostalo len na usporiadaní tradičnej fašiangovej zábavy s maskami a hudbou po dedine.

Hasiči a požiarnici pravidelne asistovali pri slávnostiach celoštátnych i cirkevných. K tradičným činnostiam patrí aj v súčasnosti stráženie Božieho hrobu, procesia na počesť Božieho tela a pri príležitosti Dňa požiarnikov a sv. Floriána svätá omša za zosnulých hasičov. V prípade priaznivého počasia sa sv. omša koná pod krížom Na Dubinke.

K základným povinnostiam zboru patrí preventívno-výchovná činnosť, ale v prípade potreby aj ostrý zásah. Za posledných 20 rokov zasahoval zbor minimálne 30-krát pri lokalizácii požiarov, a to prevažne lesných. Mnohí spomínajú na rok 1974, keď rieka Hron ukázala svoju silu. Nebezpečenstvo povodní viackrát hrozilo nielen od Hrona, ale aj od miestnych potokov Brusnianka a Sopotnica. V hasičskej činnosti sa však objavujú aj nové druhy zásahov. V roku 2013 sme pomáhali pri odstraňovaní následkov zosuvu pôdy Na Dubinke, pomáhali sme odstraňovať následky pri dopravných nehodách, vykonávali sa pátracie akcie po hľadaných osobách a v roku 2017 hasiči sprejazdňovali cestu po veternej smršti v okolí kúpeľov v Brusne.

Aktivita požiarnikov, to sú v súčasnosti stovky brigádnických hodín pri úprave, údržbe a oprave požiarnickej techniky a výstroja, pomoci občanom pri prečistení upchatej kanalizácie, pomoci obci pri skrášľovaní obce a hasičskej zbrojnice, asanácii starého bytového fondu či mnohých ďalších aktivitách.

Dňa 22. 5. 2004 počas akcie „Čipkárskô“ a osláv prvej písomnej zmienky o obci sa konali aj hlavné oslavy nášho 110 výročia. Prítomní boli prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, viceprezident Peter Turňa, predseda KV DPO prof. Ing. Anton Osvald CSc., predsedníčka ÚKRK Anna Matalová, riaditeľ HaZZ Banská Bystrica plk. Pavol Pecník a funkcionári OV DPO Banská Bystrica. Program uvádzal JUDr. Imrich Kolpák. Nastúpené boli jednotky DHZ z Medzibrodu, Hiadľa, Nemeckej, Pohronského Bukovca, Brusna a OR HaZZ Banská Bystrica. Príhovor mal aj plk. Pecník, ktorý ocenil diplomom za spoluprácu DHZ Brusno. Prezident DPO SR JUDr. Minárik odovzdal pozdravné listy DPO pani starostke obce Vierke Krakovskej a členovi snemu Imrichovi Kolpákovi. Medailu Za mimoriadne zásluhy odovzdal Jozefovi Turčanovi a Jánovi Hudákovi. Potom prezident odovzdal DHZ Brusno najvyššie ocenenie Čestnú zástavu DPO, ktorú prevzali V. Krakovská, D. Zázrivec, I. Kolpák a B. Hudák. Nasledovali poďakovania z úst I. Kolpáka a V. Krakovskej. Pokračoval slávnostný pochod obcou aj s technikou a bol položený základný kameň novej hasičskej zbrojnice. Základný kameň aj s kovovou tabuľou (boli vložené do múru v novej zbrojnici) pripravil Ján Hudák.

Dňa 23. 5. 2009 sme boli v Brusne účastníkmi najväčšieho sviatku hasičov v jej novodobej histórii. Pri príležitosti osláv 115. výročia založenia hasičského zboru bola otvorená nová hasičské zbrojnica. Nákladom cca 8,5 milióna Sk z prostriedkov obce stavbu realizovala na základe výsledku verejnej súťaže firma VREXIM spol. s r.o. Brusno. Základný kameň tejto stavby bol položený dňa 22. 5. 2004 a s výstavbou sa začalo 3. 10. 2005. Slávnosť začala zhromaždením hasičov a hostí pred obecným úradom a slávnostným pochodom až pred novú hasičskú zbrojnicu. Dobrovoľných hasičov zastupovali najvyšší funkcionári Slovenska v čele s prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom Minárikom, generálnym sekretárom DPO SR Vendelínom Horváthom, viceprezidentom DPO SR a predsedom KV DPO Banskobystrického kraja prof. Antonom Osvaldom. Za OV DPO Banská Bystrica bola prítomná delegácia hasičov vedená riaditeľom Dušanom Kukučkom, za OV DPO Brezno delegácia vedená riaditeľom Petrom Turňom. Za OR HaZZ Banská Bystrica bol prítomný mjr. Ing. Milan Suja a bývalý riaditeľ Pavol Pecník, za OR HaZZ Brezno riaditeľ mjr. Ing. Ivan Švantner Prítomní boli aj funkcionári a hasiči Brusna, ale i okolitých dobrovoľných hasičských zborov z obcí Hiadeľ, Jasenie, Lučatín, Medzibrod, Nemecká a Pohronský Bukovec. Za samosprávu sa na slávnosti zúčastnili: podpredsedníčka ZMOS a starostka obce Brusno Vierka Krakovská, predseda ZMOS a starosta obce Štrba Michal Sýkora, prednostka obvodného úradu v Banskej Bystrici PhDr. Mária Seková, starostka a starostovia zo združenia obcí mikroregiónu RENTAR, poslanci obecného zastupiteľstva a mnohí ďalší hostia.

Po úvodnom hlásení veliteľa Bc. Branislava Hudáka starostke obce predniesla báseň Zuzka Uhríková s názvom Hasičská od našej rodáčky Eleny Cmarkovej. V príhovore starostka obce Brusno pripomenula priebeh výstavby tohto objektu ako i skutočnosť, že hasiči po provizóriách na uskladnenie techniky dostávajú do užívania svoju prvú hasičskú zbrojnicu. Prezident JUDr. Jozef Minárik svojím typickým emotívnym príhovorom poďakoval starostke a hasičom za prácu v prospech hasičskej organizácie. Symbolicky požiadal sv. Floriána o zdravie a ochranu pre hasičov, ale i všetkých občanov pred požiarmi a živelnými katastrofami. Následne medailou za mimoriadne zásluhy ocenil starostku obce Vierku Krakovskú, ktorá je i členku DHZ v Brusna. Do vyšších hodností povýšil veliteľa DHZ Branislava Hudáka a tajomníka DHZ Imricha Kolpáka. Po oceneniach a darčekoch zo strany domácich hasičov slávnostná chvíľa vyvrcholila prestrihnutím pásky vrcholnými funkcionármi dobrovoľnej požiarnej ochrany a samosprávy. Pásku v bielych rukaviciach držali dvaja zaslúžilí členovia DHZ v Brusne – Pavol Hudák a Jozef Baďura. Pásku strihali štyria najvzácnejší hostia – JUDr. Jozef Minárik, Vierka Krakovská, Vendelín Horváth a Michal Sýkora.

Po otvorení zbrojnice sme sa premiestnili do zasadačky, kde nás privítal prekrásny spev Editky Pikulovej a Zuzky Uhríkovej. Taktiež  bolo nachystané občerstvenie pre členov a hostí. V zasadačke boli pripravené švédske stoly, na ktorých nechýbali šaláty, rezne, šunky a iné dobroty. Stoly pripravovali naše ženy, najmä Marcela Kolpáková a Monika Hrašková. Z kúpeľov Brusno nám boli dodané šaláty, rezne a iné. Bola to odmena za brigádu – polievanie a čistenie chodníkov v kúpeľnom areáli. V pohároch, ktoré boli umiestnené do písmen DHZ, bolo naliate šampanské na prvý slávnostný prípitok. Dostatok bolo alkoholu, piva a vína. Na stoloch boli koláče. Dominovala torta v tvare hasičského auta, ktorú upiekla Janka Kajdová. Na dvore sa podával guláš, kuchárom bol Vlado Kováčik a čapovalo sa pivo z dvoch sudov. Takáto hostina trvala až do 19,00 hod. a dvere boli otvorené pre každého. Hostia z obce, ale i z okolia sa dostatočne občerstvovali z hasičských dobrôt.

Otvorenie objektu sa konalo v deň obecných osláv – v rámci 10. výročia akcie „Čipkárskô“, takže pri otvorení, ale i v priebehu dňa navštívili hasičskú zbrojnicu stovky hasičov a náhodných hostí. Môžeme si len želať, aby táto zbrojnica bola po dlhé roky nápomocná hasičom pri ich nenahraditeľnej činnosti. Zároveň si prajeme, aby patrón hasičov – sv. Florián, ktorý je umiestnený na priečelí objektu a je osobným darom od prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika chránil súčasníkov, ale i budúce generácie hasičov od všetkých mimoriadnych udalostí. Z celej akcie boli vyhotovené rôzne dokumenty: DVD nahrávky, fotografie, televízny záznam na AZTV, články v novinách a časopisoch… V rozhlase Regina bola hodinová relácia o Brusne a v nej aj priamo časť z otvárania zbrojnice, kde hovorili občania a členovia DHZ. Stuha z otvorenia hasičskej zbrojnice bola umiestnená do rámu nad schodmi ako pamiatka na tento veľký deň hasičov Brusna.

Dňa 22. 5. 2010 sa uskutočnil pred hotelom Brusno už 11. ročník akcie „Čipkárskô“. Bonbónikom podujatia bolo odovzdanie hasičskej techniky pre domácich hasičov, na ktorej sa zúčastnilo množstvo hostí: poslanci Národnej rady SR Jana Laššáková a Peter Pelegríny, podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák a minister životného prostredia Jozef Medveď, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka, riaditeľ OR HaZZ v Banskej Bystrici Martin Gazdík, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth a ďalší hasiči z nášho regiónu. Pri tejto príležitosti boli odovzdané z rúk ministra vnútra Róberta Kaliňáka kľúče od hasičských vozidiel Tatra 815 a IVECO Dayli domácemu veliteľovi Branislavovi Hudákovi.

Dňa 16. 5. 2014 sa konal v kinosále MKS Galavečer k oslavám obce, hasičov, futbalistov a k ďalším okrúhlym výročiam. Za hasičov boli prítomní: prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő, člen prezídia DPO SR a predseda KV DPO Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. riaditeľ OR HaZZ Banská Bystrica pplk. Ing. Dušan Mlynárik, riaditeľ OR HaZZ Brezno pplk. Ing. Ivan Švantner, funkcionári OV DPO A. Matalová, J. Ivanič, J. Hudecová a 36 domácich hasičov.

Prvá časť bola venovaná obci a nasledoval príhovor starostky obce. Druhá časť bola venovaná hasičov a s príhovorom vystúpil prezident DPO SR Ladislav Pethő, ktorý ocenil Radom sv. Floriána JUDr. Imricha Kolpáka za prínos a dlhoročnú prácu na úseku pred požiarmi. Následne boli ocenení od OV DPO Banská Bystrica medailou Za spolupráci III. stupňa Kúpele Brusno a obec Brusno. Ocenenie prevzali Štefan Hrčka a Vierka Krakovská. Prezident DPO SR spolu s predsedom KV DPO odovzdali hasičom Brusna Čestnú stuhu DPO SR, ktorá bola priviazaná na Čestnú zástavu. Zástavu niesol Dušan Zázrivec za doprovodu JUDr. Imricha Kolpáka a Miroslava Hraška. Potom starostka obce odovzdala pamätnú plaketu aj domácim hasičom.

Tretia časť galavečera bola venovaná futbalistom, kde vystúpil aj prezident SFZ Ing. Ján Kováčik. Štvrtá časť večera bola venovaná nášmu rodákovi Ing. Mariánovi Miklošovi, keď pri príležitosti jeho životného jubilea – 70 rokov mu bola odovzdaná cena obce. V piatej časti programu bolo uvítanie do života novej knihy o obci pod názvom „obe obce svätoondrejské“, ktorú autorsky pripravil PaedDr. Pavol Hronček, PhD. s kolektívom. Na knihe sa podieľal aj JUDr. Imrich Kolpák, a to časťou o hasičoch a o športe v obci. Celý galavečer moderovala Slavomíra Očenášová z Banskej Bystrici za hudobného doprovodu Eduarda Raucha. Zazneli básne od Eleny Cmarkovej, Ing. Jána Vaníka. Spievali E. Pikulová a Z. Uhríková. Vanesa Šanková a Marek Peťko zaujali obecenstvo svojím tancom. Spievala vokálna skupina  „OTTO VOCE“ a slávnosť končila vystúpením folklórneho súboru Urpín. Po skončení podujatia nasledovala recepcia v priestoroch hotela Brusno a rozchádzali sme sa až po polnoci. Boli to veľmi dôstojné oslavy viacerých subjektov, na ktoré sa bude aj v budúcnosti dlho spomínať.

Dňa 17. mája 2014 bolo upršané počasie sprievodným znakom 15. ročníka varenia čipkárskeho. Ešte nikdy v histórii tejto súťaže nenapadalo toľko dažďa ako počas tohoročnej akcie. Na súťaži sa prezentovalo 22 družstiev a medzi inými aj naše T.M.A. Hasiči. Družstvo tvorili Imrich Kolpák ml, Tomáš Hláčik, Marek Uhrík a Michaela Hláčiková, ktoré skončilo v strede súťažných družstiev. Pre hasičov bolo dôležité popoludňajšie stretnutie pred hasičskou zbrojnicou a odovzdanie repasovaného hasičského vozidla. Vo februári sme odovzdali hasičské motorové vozidlo TATRA 815 CAS 32 na generálnu opravu a celkovú repasáciu vozidla. Celá oprava sa realizovala len z finančných prostriedkov štátu. Okrem iných oprav a úprav bola zväčšená nádrž na vodu na 9 000 litrov. Dňa 17. mája bolo toto vozidlo vrátené k dispozícii hasičskému zboru. Slávnostné odovzdanie bolo vykonané od 14. hod. ministrom vnútra JUDr. Róbertom Kaliňákom pred hasičskou zbrojnicou za prítomnosti generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, riaditeľa OR HaZZ Banská Bystrica pplk. Ing. Dušana Mlynárika a ďalších hostí. Krst šampanským vykonal minister vnútra za potlesku prítomných.

Dňa 24. 2. 2016 nám bol v Banskej Bystrici spolu s ďalšími DHZ kraja a vodárenských spoločností odovzdaný protipovodňový príves. Kľúče od prívese prevzala z rúk štátneho tajomníka starostka obce Vierka Krakovská. Celkom bolo odovzdaných 24 prívesov pre DHZ a 22 pre vodárenské spoločnosti. V prívese sa nachádzajú: osvetľovacie vybavenie, mobilné protipovodňové bariéry, elektrické ponorné kalové čerpadlo, motorové kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, plávajúce čerpadlo a náradie. Na podujatí sa z Brusna zúčastnili okrem starostky obce aj I. Kolpák st, P. Sáliš, M. Hraško.

Práca s mládežou už roky patrí k základným činnostiam dobrovoľných hasičov. Už desiatky rokov sa mládež zúčastňuje na súťažiach mladých požiarnikov Plameň, ktoré domáci zbor aj veľmi často spoluorganizuje. Mnohokrát získali „Plameňáci“ okresné vavríny v týchto súťažiach a boli aj účastníkmi krajskej súťaže. Viac ako tretina členskej základne prešla touto mládežníckou kategóriou. V roku 2007 sa kolektív dievčat zúčastnil hasičskej súťaže v Rakúsku.

Záznam z kroniky DHZ Brusno: „Kolektív mladých požiarničiek z Brusna započal prázdniny nevšedným zážitkom. Ako víťazné družstvo    z okresnej súťaže v Lučatíne sa v dňoch 5. – 7. júla  zúčastnili na 18. ročníku  hasičského tábora pre mladých hasičov v rakúskom meste Neufeld pri Leithe. Zo 170 zúčastnených družstiev s medzinárodnou účasťou boli jediným kolektívom zo Slovenska na hasičskom tábore. Samotná súťaž prebiehala v dvoch tradičných mládežníckych disciplínach, a to v štafete CTIF a v štafete 400 metrov s prekážkami. V štafete CTIF sa na rozdiel od nás používajú až 15 m hadice a pri plnení disciplíny sa viac využívajú elektronické zvukové systémy. Malé rozdiely sú aj na niektorých úsekoch v štafete na 400 metrov s prekážkami. Vďaka malej pomoci domácich rozhodcov sa dievčatám všetky nástrahy trati podarilo splniť v časovom limite a doniesť na Slovensko vlajku usporiadateľa a bronzové ocenenie.

Súťažili: D. Šarinová, I. Šarinová, M. Kerešová, K. Petríková, D. Slabeciusová, L. Longaverová, M. Zaplatilková, V. Kollárová, A. Plšková, J. Šuchová. Vedúci kolektívu: Andrej Zeman.“

Každoročne v jarných mesiacoch sa sála Domu odborov v Žiline mení na miesto, kde si dobrovoľní hasiči v sprievode svojich rodinných príslušníkov, kamarátov a známych prichádzajú prevziať najvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – titul Zaslúžilý člen DPO SR. Vyznamenanie odovzdáva prezident DPO SR, prezident HaZZ, generálny sekretár a ďalší hostia.

V priebehu minulých rokov bolo toto najvyššie ocenenie odovzdané viacerým hasičom DHZ Brusno:

 • v roku 2003 Pavlovi Hudákovi – zomrel 3. 7. 2009,
 • v roku 2008 Jozefovi Baďurovi – zomrel 10. 12. 2012,
 • v roku 2011 JUDr. Imrichovi Kolpákovi,
 • v roku 2012 Dušanovi Zázrivcovi,
 • v roku 2015 Jozefovi Tučanovi,
 • v roku 2016 Jánovi Hudákovi.

Ocenenie organizácie DHZ Brusno:

 • Dňa 22. 5. 2004 prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik odovzdal DHZ Brusno najvyššie ocenenie  Čestnú zástavu DPO.
 • Dňa 16. 5. 2014 prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő odovzdal hasičom Brusna Čestnú stuhu DPO SR, ktorá bola priviazaná na Čestnú zástavu.

Vysvätenie hasičských symbolov, techniky a hasičskej zbrojnice

Na tradičné vysvätenia hasičskej techniky z obdobia rokov 1935 nadviazali aj súčasní hasiči. Dňa 14. 5. 1995 – vysvätenie novej hasičskej zástavy na sv. omši v miestnom kostole. Svätú omšu celebroval pán farár Arnold Púchy. Celkom na vysvätení bolo prítomných cca 20 požiarnikov z Brusna /v uniformách/, deti z krúžku Plameň a hostia – požiarnici z Nemeckej, Medzibrodu a Ráztoky.

Dňa 2. 5. 1999 na sv. omši bola vysvätená drevená socha sv. Floriána, ktorú nám vyrezal Pavol Ďuriančík „Gábor“. Svätú omšu celebrovali pán dekan Albín Hrmo a pán farár Arnold Púchy. Sprievod požiarnikov priviedli do kostola obaja kňazi spolu s miništrantmi. Prítomní na slávnosti boli aj požiarnici z Medzibrodu, Nemeckej, Ráztoky a Hiadľa.

Dňa 8. 5. 2011 sme sa zúčastnili pri príležitosti nášho patróna sv. Floriána na svätej omši v kostole sv. Ondreja, ktorú celebroval pán farár Branislav Dado. Hasiči svojou účasťou a čítaním písma svätého dotvárali atmosféru nášho hasičského sviatku. Po ukončení svätej omši sme sa premiestnili do hasičskej zbrojnice na vysvätenie tohto hasičského stánku a hasičskej techniky. Za prítomnosti cca 20 hasičov bola vysvätená hasičská zbrojnica, hasičská technika /vozidlá a hasičské obleky/ a na budove umiestnená socha sv. Floriána.

Naši členovia vo vyšších hasičských funkciách

Dňa 11. 2. 2017 sa konalo Valné zhromaždenie ÚzO DPO SR Banská Bystrica v Nemciach.

Do územných orgánov boli zvolení:

 • za predsedu ÚzO DPO SR  JUDr. Imrich Kolpák,
 • za člena pléna ÚzO DPO SR a člena preventívno-výchovnej komisie Viliam Hláčik,
 • za člena výcvikového štábu Pavol Sáliš.

JUDr. Imrich Kolpák bol zvolený aj za člena Snemu DPO SR, člena republikovej organizačno-právnej komisie a na zasadnutí KV DPO za podpredsedu KO DPO Banskobystrického kraja.

V rámci rozmiestňovania síl a prostriedkov na Slovensku je hasičský zbor v Brusne zaradený do kategórie „A“. Hasiči sa zúčastňujú odborných cvičení aj na stredisku Lešť. V rámci integrovaného záchranného systému sa zúčastňujú najmä pri lokalizácii požiarov v okresoch Banská Bystrica a Brezno. V posledných rokoch hasiči zasahovali pri požiaroch, povodniach, pátracích akciách, dopravných nehodách, pomáhali prácami pri zosuve pôdy k rodinným domom, odstraňovali stromy a konáre po veternej smršti v kúpeľoch  Brusno, ale aj po pátraní pri páde vrtuľníka  nad obcou Strelníky.

Obec si nevie predstaviť život bez hasičov. Veď už niekoľko generácií nadväzujú synovia na prácu otcov, aby potiahli štafetu obetavosti, humánnosti a pomoci druhým v ťažkých chvíľach. V súčasnosti má naša organizácia vyše 110 členov a patrí k najlepších organizáciám v okrese Banská Bystrica. Dobrá je i spolupráca s okolitými obcami – Medzibrod, Hiadeľ, Pohronský Bukovec, Lučatín. Vypomáhame si pri slávnostných udalostiach, ale aj v ťažkých chvíľach pri lokalizácii požiarov. Spoločne s okolitými obcami tvoríme okrsok č. 1 a naše súťaže o Putovný pohár patria každoročne do kalendára našej spolupráce. Dobrovoľný hasičský zbor v Brusne má 15-členný výbor a 3-člennú revíznu komisiu.

JUDr. Imrich Kolpák

Click to listen highlighted text!