Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Obec Brusno v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  uznesenia OZ č. 5/2018/ B1 zo dňa 27.12.2018,  vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

Hlavný kontrolór obce Brusno

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Brusno zašlú do 23.1.2019 (streda) do 16.00 hod. na adresu : Obec Brusno, Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno, prihlášku spolu s povinnými prílohami odošlú poštou, alebo ju osobne doručia  v zalepenej obálke s označením

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BRUSNO – „NEOTVÁRAŤ!“ 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. 2. 2019 (streda) o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 0.4.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou

Náležitosti prihlášky:

  • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
  • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

Ďalšie predpoklady: 

  • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v  ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
  • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
  • užívateľské ovládanie počítača,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

Deň nástupu do zamestnania: 7. 2. 2019

Click to listen highlighted text!