Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starosta obce Brusno v zmysle §-u 13 ods.4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva druhé zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

27. decembra (štvrtok ) 2018 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, hlasovanie
  4. Voľba návrhovej komisie
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Brusno zo dňa 10.12.2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesení
  10. Záver

Ing. Jozef Šimeček

Click to listen highlighted text!