Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starostka obce Brusno podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Brusno, ktoré sa bude konať

10. decembra 2018 (pondelok) o 17:00 hod.
v budove Miestneho kultúrneho strediska, ulica Záhumnie 644/13 – zasadacia miestnosť  na poschodí

Prezentácia novozvolených poslancov od 16.45 – 17.00 hod.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných  10. 11. 2018, odovzdanie  osvedčení  o zvolení  novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
 8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení)
 11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov:
  – Komisia na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. v z.n.p.
  – Komisia na prešetrovanie sťažností podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce    o vybavovaní sťažností
  – Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
  – Finančná komisia
  – Kultúrno-školská a športová komisia
  – Komisia na ochranu verejného poriadku
  – Sociálno-zdravotná komisia
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Návrh na sobášiacich – §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. v z.n.p. (určenie  sobášnych miestností, sobášnych dní)
 14. Podpisové vzory pre styk s bankou
 15. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Brusno a Rady školy pri ZUŠ Brusno (§ 25 zákona č. 596/2003 Z.z.v z.n.p.)
 16. Rôzne
 17. Záver

Viera Krakovská

Click to listen highlighted text!