Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Domáce zabíjačky

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (d’alej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) Vás žiadame o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz.

Podl’a § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na povinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok, ochorenie na trichinely, ak ide o ošípané. Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa. Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh – predávať iným osobám.

Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto tradície sa odporúča použit‘ výlučne jatočné telá, ktoré sú posúdené úradným veterinárnym lekárom orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.

Kontakty hlásenia domácich zabíjačiek

Regionálna veterinára a potravinová správa
Skuteckého 19
975 90 Banská Bystrica
Tel.: okres Banská Bystrica: 048/412 56 02, okres Brezno: 048/611 46 96
Fax: 048/414 49 94
E-mail: sekretariat.bb@svps.sk

MVDr. Vasil Černák
riaditel‘ RVPS Banská Bystrica

Povinnosť registrácie neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat – ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) Vás žiada o súčinnosť a spoluprácu pri identifikovaní neregistrovaných chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná v meste Banská Bystrica a Brezno a v jednotlivých obciach v okresu Banská Bystrica a Brezno.

Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorý sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/1 2/ES o identifikácii a registrácii zvierat. (ďalej len „VRK 2018/1669″).

Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členská štáty vrátane Slovenskej republiky ruší.

  1. Všetky chovy ošípaných — teda aj tie, ktoré chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

V zmysle §37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb vo veterinárnej oblasti zabezpečit‘ na svoje náklady identifikáciu a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov a v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 104/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii ošípaných. Žiadosť o registráciu nového chovu v okrese Banská Bystrica a Brezno potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica. V prípade otázok kontaktujte Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Banská Bystrica.

V prípade zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystria uloží pokutu (pre fyzické osoby je výška pokuty do 300€ podl’a §48 ods. l písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z., pre fyzické osoby — podnikatel’ov alebo právnické osoby je výška pokuty od 400€ do 3500€ podl’a §50 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z.

Kontakt pre registráciu chovu hospodárskeho zvieraťa

Regionálna veterinára a potravinová správa
Skuteckého 19
975 90 Banská Bystrica
Tel.: okres Banská Bystrica: 048/412 56 02, okres Brezno: 048/611 46 96
Fax: 048/414 49 94
E-mail: sekretariat.bb@svps.sk

MVDr. Vasil Černák
riaditel‘ RVPS Banská Bystrica

Ilustračný obrázok © Slovakia.travel

Click to listen highlighted text!