Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate šieste zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

20. novembra  (utorok)  2018 o  16.00 hod
na Obecnom úrade v Brusne

 1. Navrhnutý program:
 2. Otvorenie zasadania
 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, hlasovanie
 4. Rôzne :
  – Organizovanie Mikuláša  v spolupráci so Základnou školou s MŠ, ZUŠ
  – Informácia o výmene zvodidiel v obci
  – Informácia o realizácii  povrchu cesty Oremlaz, stará cesta od Medzibrodu
  – Informácia JUDr. Hegera ohľadne odkúpenia pozemku pod tribúnou na ihrisku
 5. Diskusia – interpelácie
 6. Schválenie uznesení
 7. Záver

Viera Krakovská

Click to listen highlighted text!