Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starostka obce Brusno  podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate piate zasadanie obecného zastupiteľstva  Obce Brusno, ktoré sa bude konať:

22. októbra (pondelok)  2018 o  17.00 hod.
na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

  1. Otvorenie zasadania
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, hlasovanie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne – informácia zo zasadania  komisií OZ
  6. Diskusia – interpelácie
  7. Schválenie uznesení
  8. Záver

Viera Krakovská

Click to listen highlighted text!