Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Zvolávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vl.č.: 155/S, na základe spinomocnenia 37898/2018) Ing. René Kozáčik — vedúci Odštepného závodu Slovenská Ľupča ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a dopinení niektorých zákonov (d’alej aj ako „zákon o poľovníctve“), týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Kopok Brusno

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Zvolávatel‘ ako zástupca a správca pol’ovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Kopok Brusno, týmto zvoláva zhromaždenie vlastníkov pol’ovných pozemkov v spoločnom pol’ovnom revíri uznanom rozhodnutím bývalého Lesného úradu Banská Bystrica zo dňa 8.8.1994 č.: Polbv. 319/33/1994 za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru v zmysle § 11 ods. 1 zák.č. 274/2009 Z.z. o polovníctve, na ktoré pozýva všetkých vlastníkov polovných pozemkov začlenených do tohto pol’ovného revíru.

Zhromaždenie sa uskutoční

dňa 20.9.2018 o 8.30 hod. v zasadačke budovy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Lupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti
 2. Schválenie programu, vol’ba orgánov zhromaždenia
 3. Rozhodnutie o spôsobe využitia práva pol’ovníctva v spoločnom pol’ovnom revíri Kopok Brusno
 4. Určenie výšky náhrady za užívanie spoločného pol’ovného revíru
 5. Rozhodnutie o užívatelbvi spoločného poľovného revíru Kopok Brusno
 6. Určenie počtu a volba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov
 7. Rôzne
 8. Záver

Priebeh zhromaždenia bude osvedčený notárskou zápisnicou v zmysle § 5 ods. 5 zákona o polovníctve podľa osobitného predpisu (§ 61 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti).
Prezentácia vlastníkov prítomných na zhromaždení sa uskutoční v čase od 8.00 hod. do 8.30 hod., pričom vlastníci poľovných pozemkov, ktorí sa nebudú v uvedenom čase prezentovať, nebudú mať možnosť hlasovať na zhromaždení.

Zhromaždenie vlastníkov pol’ovných pozemkov je zvolané ako neverejné, preto sa ho môžu zúčastniť iba oprávnené a pozvané osoby.
Pre účasť na zhromaždení je nutné zvolávateľovi v čase určenom na prezentáciu predložit:

 1. doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
 2. doklady osvedčujúce vlastnícke právo k poľovným pozemkom (list vlastníctva (napr. http://www.katasterportai.sk/kapori, http://cica.vugk.sk/), prípadne výpis pozemkov vlastníka z licencovaného programu (napr. ELPOZ)
 3. v prípade zastupovania vlastníka pol’ovných pozemkov aj splnomocnenie na jeho zastupovanie
 4. v prípade právnických osôb doklad osvedčujúci ich právnu subjektivitu (napr. výpis z obchodného registra, výpis z registra pozemkových spoločenstiev a pod. )

Táto verejná vyhláška sa vyvesí obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, t.j. na úradnej tabuli dotknutých obcí.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom: Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351, na základe splnomocnenia (č.j.: 37898/2018) Ing. René Kozáčik — vedúci Odštepného závodu Slovenská Ľupča

Ing. René Kozáčik vedúci OZ Slovenská Ľupča

Click to listen highlighted text!