Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starostka obce Brusno podľa ustanovenia  § 12 od.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate tretie zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

30. júla (pondelok)  2018 o  9.00 hod. 
na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, hlasovanie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 5. Určenie rozsahu výkonu (úväzku) funkcie starostu obce na celé funkčné (volebné) obdobie 2018-2022
 6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2018-2022
 7. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Brusno
 8. Návrh VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území Obce Brusno
 9. Návrh VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA o chove zvierat na území Obce Brusno
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 11. Plán zasadaní obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018
 12. Rôzne – informácia zo zasadania komisií OZ
 13. Diskusia – interpelácie
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Viera Krakovská, starostka obce

Click to listen highlighted text!