Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Vážení občania,

teší ma, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb našej obce. Je to strategický dokument, ktorý prezentuje spôsob a smerovanie sociálnej pomoci našim občanom, ktorí nevedia svoju situáciu riešiť sami, alebo s pomocou rodiny. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré obec Brusno poskytuje a plánuje rozvíjať a rozširovať v horizonte nasledujúcich piatich rokov.

Zákon o sociálnych službách ukladá samosprávam povinnosť plánovať sociálne služby na základe komunitného plánovania. Komunitný plán je nástroj, ktorý zisťuje nedostatky v oblasti poskytovania sociálnych služieb, poukazuje na potreby občanov, hľadá riešenia ich sociálnych potrieb a stanovuje priority budúceho rozvoja. Prostredníctvom komunitného plánu môžeme plánovať obsah aj rozsah sociálnych služieb tak, aby zohľadňoval špecifiká obce Brusno a jej obyvateľov.

V rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brusno na roky 2018 – 2023 sme oslovili všetkých, ktorí v sociálnych službách pracujú na úrovni obce či regiónu. Do procesu sa mohol zapojiť každý obyvateľ obce, a to prostredníctvom dotazníkového prieskumu alebo osobne pri kontakte so sociálnymi pracovníkmi alebo zamestnancami obce. Výsledkom je nielen určenie stratégie rozvoja sociálnych služieb v obci, ale najmä vytvorenie priestoru pre spoluprácu samosprávy s ostatnými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti nie len v obci ale i v regióne. Vďaka tomu je možné identifikovať problémy a spoločne hľadať riešenia s aktívnym zapojením vás, obyvateľov obce. Myslím si totiž, že sociálna starostlivosť, podobne ako vytváranie podmienok pre kvalitný život v našej obci, nie sú len otázkou úzkej skupiny odborníkov, ale sú výsledkom angažovanej práce a zapojenia sa do riešenia vecí verejných, ktoré sa týkajú každého občana našej obce.

Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023 nadväzuje na predchádzajúci komunitný plán na roky 2015 -2020. Úspešnosť jeho realizácie bude závisieť nielen od obce, ale aj od aktívnej spolupráce všetkých účastníkov sociálnych vzťahov. Zároveň je závislý od finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu jednotlivých aktivít.

Verím, že aj vďaka Komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať dostupné finančné zdroje tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.

Viera Krakovská
starostka obce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Brusno 2018 – 2023

Click to listen highlighted text!