Víta vás Obec Brusno   Click to listen highlighted text! Víta vás Obec Brusno

Starostka obce Brusno podľa ustanovenia § 12 od. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvolávam tridsiate prvé zasadanie obecného zastupiteľstva Obce Brusno, ktoré sa bude konať :

4. júna (pondelok) 2018 o 18.00 hod.
na Obecnom úrade v Brusne

Navrhnutý program:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, hlasovanie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 5. Záverečný účet Obce Brusno za rok 2017
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Brusno za rok 2017
 7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017
 8. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Brusno
 9. Rôzne – informácia zo zasadania komisií OZ
 10. Diskusia – interpelácie
 11. Schválenie uznesení
 12. Záver

Viera Krakovská, starostka obce

Click to listen highlighted text!